Valtion valtuusmenettelyissä jonkin verran puutteita

Valtuudella tarkoitetaan talousarvion yhteydessä tai lakiin perustuen myönnettyä oikeutta sitoutua menoihin, joita vastaavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin talousarvioihin. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion valtuuksien budjetoinnissa ja seurannassa ei ole kokonaisuutena riittävän kattavasti noudatettu niitä koskevia keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä. Valtion kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmissa on esitetty valtuuksista ja niiden käytöstä aiheutuvista menoista olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.

Tarkastusviraston laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko valtuudet budjetoitu valtion talousarviosta annettujen säädösten ja hyvän budjetointitavan mukaisesti, onko valtuuksien seuranta järjestetty valtion talousarviosta annetun lain ja sitä täydentävän asetuksen sekä Valtiokonttorin valtuuskirjanpidosta antaman määräyksen mukaisella tavalla ja onko valtuuksista ja niiden käytöstä esitetty kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöslaskelmissa oikeat ja riittävät tiedot. Tarkastus kattoi kaikki hallinnonalat ja kohdistui vuosiin 2011 ja 2012.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtuuksien selkeä ja mahdollisimman yhtenäinen määrittely talousarvion valmistelussa ja lopullisessa talousarviossa tukisi omalta osaltaan myös talousarvion toimeenpanoa ja valtuusseurannan järjestämistä valtion talousarviosta annetun lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla. Valtuusmenettely on tarkkaan säännelty perustuslakitasoinen menettely. Sen säädöstenmukaisella soveltamisella turvataan eduskunnan budjettivallankäyttö. Mikäli valtuusmenettelyä sovelletaan sitä koskevien säädösten vastaisesti, ei hallinnolla tosiasiallisesti ole tulevien sopimusten ja sitoumusten tekemiseen eduskunnan sille suomia toimivaltuuksia.

Kokonaisuutena tarkasteltuna useimpien kirjanpitoyksiköiden valtuusseuranta oli asianmukaista tai melko asianmukaista. Kuitenkin kahden keskeisen kirjanpitoyksikön, Puolustusvoimien ja Liikenneviraston, valtuusseurannassa oli olennaisia puutteita. Lisäksi yksittäisten muidenkin keskeisten kirjanpitoyksiköiden valtuusseurannassa oli jonkin verran puutteita.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että valtion kirjanpitoyksiköiden vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätöslaskelmissa on kokonaisuutena tarkasteltuna esitetty olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä aiheutuvista menoista.

Tarkastus koski valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen valtuuksien sekä lakiin perustuvien valtuuksien budjetointia, valtuusseurantaa ja valtuuksista raportointia. Valtuuksia oli vuonna 2012 käytössä yhteensä 17,1 miljardia euroa.

Kategoriat