Verotuksen automatisointi edellyttää verolainsäädännön yksinkertaistamista ja verotusprosessien kehittämistä

Verotuksen toimittamisessa on asteittain siirrytty kattavasta tutkinnasta valikoitujen tapausten tutkimiseen. Verotuksen automatisoinnin edellytyksenä on, että tutkintatavan muutos otetaan huomioon verotusmenettelysäännöksissä. Lisäksi verolainsäädäntöä on yksinkertaistettava niin, että veroilmoitusten tutkiminen automaatioprosessissa täyttää sille asetetut tehokkuus- ja yhdenmukaisuustavoitteet. Kun verotusprosessien automatisointiin kiinnitetään huomiota, tutkimiskynnystä voidaan alentaa ja tutkintaa kohdistaa tulkinnanvaraisiin ja olennaisiin tapauksiin.

VTV teki vuosina 2012 – 2015 useita verotuloihin kohdistuneita tarkastuksia, jotka liittyivät tavalla tai toisella verotuksen automatisointiin. Nyt valmistuneessa laillisuustarkastuksessaan virasto selvitti, ovatko automatisoidun verotusprosessin verotusmenettelysäännökset ajantasaisia ja selkeitä ja onko sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää.

”Verotus automatisoituu ja tarvitsee systemaattisia säädösmuutoksia. Tuloverotuksessa menettelyitä koskevat muutostarpeet otettiin huomioon jo kymmenen vuotta sitten. Arvonlisäverotuksessa ja muissa oma-aloitteisesti maksettavissa veroissa muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alussa. Myös auto- ja valmisteverotuksessa, joiden kantaminen siirtyy Tullilta Verohallintoon, tulisi tehdä vastaavat säädösmuutokset tutkimistavan muutosten vuoksi. Näissäkin verolajeissa verotus perustuu käytännössä valikointiin. Tutkintatavan muutos edellyttää myös verolainsäädännön yksinkertaistamista ”, kertoo VTV:n tilintarkastusneuvos Pekka Ihalainen.

”Verovalvonta on tasapainoilua tehokkuusvaatimuksen ja verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun välillä. Valikointiin perustuva tutkimissäännös on siten periaatteellisesti merkittävä muutos. Valikointien tehokkuus punnitaan siinä, miten hyvin havaitaan toimenpiteitä vaativat tapaukset”, Ihalainen jatkaa.

VTV toteaa tarkastuksessaan, että valikointiehtojen avulla samanlaisia tapauksia tai euromääräisesti samaa suuruusluokkaa olevia tapauksia tutkitaan yhdenmukaisin perustein. Toisaalta valikointiehtojen ulkopuolelle jääviä tapauksia tutkitaan ainoastaan koneellisesti. Valikointien määrään ja valikointiehtoihin vaikuttaa Verohallinnon pyrkimys kohdentaa valvontaansa euromääräisesti olennaisimpien virheiden ja väärinkäytösten havaitsemiseen. VTV:n tarkastuksen perusteella valikointien ja tutkittavien asioiden määrät ovat vähentyneet ja euromääräiset rajat nousseet.

VTV:n mukaan verolainsäädäntöä pitäisi kehittää ja automaatiota lisätä siten, että verotusprosessit ja sisäinen valvonta toimisivat tehokkaasti. Tämä vähentäisi sisäisen valvonnan ja laadunhallinnan riskejä ja mahdollistaisi verovalvonnan suuntaamisen nykyistä laajemmin olennaisten ja tulkinnanvaraisten asioiden selvittämiseen. Säädösvalmistelussa olisi aina otettava huomioon myös sisäisen valvonnan näkökulma. Sisäisen valvonnan kontrollien järjestämisessä taas pitäisi ensisijaisesti painottaa virheiden ja väärinkäytösten ehkäisyä niiden havaitsemisen sijaan. Tämä tulisi huomioida myös tietojärjestelmiä kehitettäessä.

***

Tutustu julkaisuun

Kategoriat