Virastot varautuneet häiriötilanteisiin vaihtelevasti

VTV on arvioinut, miten hyvin valtion virastot ovat varautuneet turvaamaan toimintansa mahdollisissa häiriötilanteissa. Kolmanneksella virastoista ei ole suunnitelmia tähän liittyen. Osa virastoista on nyt alkanut kehittää riskienhallintaansa. VTV esittää, että riskienhallintaa suunniteltaisiin jatkossa myös koko valtionhallinnon näkökulmasta.

Valtion virastot ovat varautuneet vaihtelevasti mahdollisiin toimintaansa kohdistuviin häiriötilanteisiin ns. normaaleissa oloissa, joissa toimintaympäristö ei muutu toisin kuin poikkeusoloissa. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan puolella virastoista oli riskienhallinta- tai jatkuvuussuunnitelma tai molemmat, kun taas kolmanneksella ei ollut mitään suunnitelmia. Tarkastus kuitenkin kannusti virastoja pohtimaan ja kehittämään riskien- ja jatkuvuudenhallintaa, ja osa virastoista on jo alkanut laatia puuttuvia suunnitelmia.

”Kokonaisuutena tarkastellen virastojen suunnitelmat toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi eivät ole riittävän hyvällä tasolla. Useissa suunnitelmissa oli huomattavia puutteita: sisältö oli vaillinainen eikä suunnitelmien mukaisia toimia ollut harjoiteltu”, VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Vesa Koivunen kertoo.

VTV:n tarkastuksen tehtävänä oli arvioida, miten viranomaiset ovat varmistaneet toimintavarmuutensa ja palvelukykynsä, sekä selvittää, miten valtion riskien- ja jatkuvuudenhallintaa voisi kehittää. Tarkastus kohdistui kaikkiin valtion 180 virastoon, mukaan lukien ministeriöt.

Muuttuvassa toimintaympäristössä yhteiskunnan ja valtionhallinnon toimintatavat ja ongelmat ovat monimutkaistuneet ja monialaistuneet. Nykyisellään valtionhallinnon riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa korostuu yksittäisten virastojen vastuu, vaikka samat riskit koskettavat useita eri virastoja hallinnonalasta riippumatta. Valtionhallintoon pitäisi saada vakiintumaan yhtenäiset ja järjestelmälliset menettelytavat laajempien kokonaisuuksien riskienhallintaan.

”Monet kysymykset liittyvät pitkiin toiminta- ja vuorovaikutusketjuihin ja verkostomaisiin toimintamalleihin sekä valtionhallinnon sisäisten palvelujen ulkoistamiseen ja keskittämiseen. Osa riskeistä on sellaisia, että yksittäisen viraston ei ole mahdollista eikä taloudellisesti tarkoituksenmukaista niitä hallita. Nykyistä virastokohtaista näkökulmaa olisi siksi laajennettava, ja katse pitäisi nostaa hallinnonalojen tai valtioneuvoston tasolle”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Juha Niemelä sanoo.

VTV näkee, että riskien- ja jatkuvuudenhallinta on saatava osaksi virastojen arjen johtamista ja toimintaa.

”Lisäksi suosittelemme, että valtionvarain controller -toiminto käynnistäisi selvitystyön, jossa arvioidaan tarve laajentaa valtionhallinnon riskien- ja jatkuvuudenhallintaa hallinnonala- tai valtioneuvostotasoiseksi sekä selvitetään, miten riskien- ja jatkuvuudenhallintaa voisi tarkastella ja ohjata”, Vesa Koivunen sanoo.

Tutustu julkaisuun: Valtionhallinnon riskienhallinta ja toimintojen jatkuvuus

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat