Varierande incidentberedskap på ämbetsverken

Statens revisionsverk har bedömt de statliga ämbetsverkens beredskap för att trygga verksamheten vid eventuella störningar. En tredjedel av ämbetsverken saknar en beredskapsplan. En del av ämbetsverken har nu tagit itu med riskhanteringen. Enligt revisionsverket bör riskhanteringen planeras med hänsyn till hela statsförvaltningen.

De statliga ämbetsverken har varierande beredskap för incidenter som kan störa verksamheten under normala förhållanden, det vill säga då läget i omvärlden är oförändrat (i motsats till undantagsförhållanden). Enligt Statens revisionsverks revision hade hälften av ämbetsverken en riskhanteringsplan eller en kontinuitetsplan eller bägge, medan en tredjedel av ämbetsverken inte hade någondera. Som en följd av revisionen aktiverades ämbetsverken att begrunda och utveckla risk- och kontinuitetshanteringen, och en del av ämbetsverken har börjat arbeta fram planer som de hittills har saknat.

”Sammantaget håller ämbetsverkens planer för att säkerställa verksamheten inte måttet. Många av planerna har betydande brister, till exempel finns det stora luckor i dem och man har inte övat att agera enligt planerna”, säger effektivitetsrevisionsrådet Vesa Koivunen på Statens revisionsverk.

Syftet med revisionen var att kartlägga hur myndigheterna har säkerställt sina funktioner och sin serviceförmåga och att utreda på vilket sätt statens risk- och kontinuitetshantering kan utvecklas. Revisionen riktades på samtliga 180 statliga ämbetsverk, inklusive ministerierna.

Omvärlden förändras och därmed har samhällets och statsförvaltningens funktionssätt och problem blivit allt mer komplexa och mångfacetterade. För närvarande betonas de enskilda ämbetsverkens ansvar för risk- och kontinuitetshanteringen inom statsförvaltningen, trots att samma risker berör flera olika ämbetsverk oberoende av förvaltningsområde. Det bör etableras enhetliga och systematiska tillvägagångssätt inom statsförvaltningen för att hantera omfattande riskexponering.

”Många frågor anknyter till långa funktions- ja interaktionskedjor och verksamhetsmodeller som bygger på nätverk samt till utlokalisering och centralisering av statsförvaltningens interna tjänster. En del av riskerna är sådana att det inte är möjligt eller ekonomiskt förnuftigt för ett enskilt ämbetsverk att hantera dem allena. Därför vore det viktigt att bredda perspektivet från enskilda ämbetsverk till förvaltningsområden eller statsrådet”, säger Juha Niemelä, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Enligt Statens revisionsverks syn bör risk- och kontinuitetshanteringen integreras i ämbetsverkens dagliga ledning och verksamhet.

”Vi rekommenderar också att statsrådets finanscontrollerfunktion ska tillsätta en utredning av huruvida risk- och kontinuitetshanteringen bör breddas till förvaltningsområden eller statsrådet samt av lämpliga metoder för granskning och styrning av risk- och kontinuitetshanteringen”, säger Vesa Koivunen.

Ta del av publikationen: Riskhantering inom statsförvaltningen och verksamhetens kontinuitet

Läs mer om Statens revisionsverks revisioner och om god förvaltning på VTV.fi

kategorier