VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen kesäkuun aikana

Finaviaa koskeva laillisuustarkastus julkistetaan kesäkuun aikana, kun se valmistuu. Ennen kertomuksen valmistumista liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Finavialla on mahdollisuus antaa omat lausuntonsa tarkastusvirastolle normaalin menettelyn mukaisesti.

Finaviaa koskeva tarkastus on sujunut hyvässä yhteistyössä ministeriön ja Finavian kanssa. Tarkastuksessa VTV arvioi Finavian toimien riittävyyttä ja valtio-omistajan omistajaohjausta Finavian johdannaisten käyttöön liittyvissä epäselvyyksissä.

Tarkastusvirasto ei ole toimittanut salassa pidettävää kertomusluonnosta muille kuin tarkastuskohteille lausuntojen antamista varten. Tarkastusviraston ylijohtaja Marko Männikkö ja johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas olivat eduskunnan tarkastusvaliokunnan kuultavana 17.5.2016, jolloin asiasta on annettu lyhyt asiantuntijalausunto. Tarkastusvirasto ei kommentoi tarkastuskertomuksen sisältöä asian ollessa kesken.

Tarkastuksessa selvitetään niiden korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja asianmukaisuutta, joihin VTV:n vuonna 2013 annetun tuloksellisuustarkastuksen perusteella on ryhdytty. Johdannaisten käyttö Finaviassa todettiin vuoden 2013 tarkastuksessa osin epätarkoituksenmukaiseksi ja ohjeiden vastaiseksi.

Tarkastuksen jälkiseuranta käynnistettiin keväällä 2015. Nyt kesäkuussa julkaistavan laillisuustarkastuksen tarkastusvirasto päätti käynnistää loppuvuonna 2015.

Spekulatiiviset johdannaiskaupat valtion riskillä muodostavat siinä määrin merkittävän riskin valtion talouden hoidolle, että VTV haluaa varmistua korjaavien toimenpiteiden riittävyydestä ja johdon huolellisuusvelvollisuuden asianmukaisesta selvittämisestä Finaviassa.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Päivi Suihkonen, puh. (09) 432 5768

Sanasto:

Tuloksellisuustarkastus: VTV antaa noin 20–25 tuloksellisuustarkastusta vuodessa. Tarkastukset kohdistuvat muun muassa organisaatiorakenteisiin ja rahoitusjärjestelmiin, toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen, toiminnan suoritteisiin ja tuotoksiin, toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen tai toiminnan vaikutuksiin. Tuloksellisuustarkastuksilla pyritään varmistamaan, että valtion taloudenhoito on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tarkastuksen perusteella annetuissa suosituksissa ei esitetä konkreettisia toimia, joita pitäisi toteuttaa.

Laillisuustarkastus: VTV on vuodesta 2011 lähtien antanut 2–3 tilintarkastuksesta erillistä laillisuustarkastusta vuodessa. Laillisuustarkastuksissa selvitetään, onko valtion taloudenhoidossa toimittu lainsäädännön, alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Laillisuustarkastusta tehdään lisäksi tilintarkastusten yhteydessä.

Jälkiseuranta: Jokaisen tuloksellisuustarkastuksen jälkeen tehdään 2–3 vuoden kuluessa jälkiseuranta, jonka tavoitteena on selvittää, mihin toimenpiteisiin tarkastettu on ryhtynyt tarkastusviraston kannanottojen perusteella, ja ovatko nämä toimenpiteet riittäviä korjaamaan tarkastuksessa havaitut epäkohdat.

Kategoriat