VTV päivitti arvionsa julkisen talouden hoidosta: hallituksen toimet parantaneet julkisen talouden tilaa - LISÄTTY LINKKI MATERIAALEIHIN

Valtiontalouden tarkastusvirasto on päivittänyt hallituksen julkisen talouden suunnitelman pohjalta arvionsa julkisen talouden kokonaisuudesta. Ennakkoarvion mukaan rakenteellisessa jäämään ei muodostu merkittävää poikkeamaa vuonna 2015. Muutos johtuu kuitenkin vuoden 2014 arvion heikkenemisestä, eikä tilanteen parantumisesta. Alijäämäkriteeri täyttyy vain pienellä marginaalilla vuonna 2016 ja rakenteellinen jäämä on vaarassa jäädä merkittävästi asetetusta tavoitteesta.

Ennakoivan arvion perusteella rakenteellisessa jäämässä ei ole muodostumassa merkittävää poikkeamaa vuonna 2015. Poikkeaman muutos johtuu vuoden 2014 tilanteen ja vertailukohtana käytettyjen lukujen heikentymisestä, ei tilanteen paranemisesta. Vuoden 2014 rakenteellisen jäämän taso on uusien lukujen perusteella -1.7 %, kun keväällä 2015 arvioitiin sen olevan vain -1,4 %. Rakenteellinen jäämä heikkenee vuonna 2015 liki 0,2 prosenttiyksikköä edellisen vuoden tasosta. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomi ei tule saavuttamaan keskipitkän aikavälin tavoitetta rakenteellisen jäämän osalta ennustejakson aikana.

”Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan noudattaminen ei vielä takaa julkisen talouden hoitoa hyvällä ja kestävällä tavalla”, sanoo budjettivalvontapäällikkö Heidi Silvennoinen. ”Vaikka merkittävän poikkeaman raja-arvo ei vuonna 2015 ylity, on rakenteellisessa jäämässä joka tapauksessa huomattavia kumulatiivisia poikkeamia.”

Suomen julkisen sektorin alijäämä oli vuonna 2014 3,3 prosenttia. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan alijäämä ylittää kolmen prosentin rajan vielä vuonna 2015, mutta palaa sen alle vuonna 2016. Julkisen talouden suunnitelman mukaan alijäämän supistuminen jatkuu vuoteen 2019 saakka. Arvio perustuu hallituksen esittämiin toimenpiteisiin, joiden voidaan katsoa parantavan julkisen talouden tilaa. Ylityksen voidaan katsoa siten olevan väliaikainen, eikä liiallisen alijäämän menettelyä ole syytä käynnistää.

Tarkastusvirasto katsoo hallituksen toimien parantaneen julkisen talouden tilaa kevään 2015 tekniseen suunnitelmaan verrattuna. Päätetyt sopeutustoimet ja eläkeuudistus ovat parantaneet julkisen talouden kestävyyttä. Tarkastusvirasto katsoo suunnitelmassa esitetyt julkisen talouden sektorikohtaiset rahoitusjäämätavoitteet riittäviksi, mutta päätetyt toimet eivät vielä riitä niiden saavuttamiseen.

Rakenteellinen jäämä:

  • Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevä osa muodostuu keskipitkän aikavälin tavoitteesta, joka asetetaan rakenteellisen jäämän avulla, ja menosäännöstä, joka asettaa julkisen sektorin kokonaismenoille enimmäiskasvuvauhdin

  • Rakenteellinen jäämä on koko julkisen sektorin jäämän suhdannevaihteluiden ja tilapäisten toimien vaikutuksista puhdistettu osa bruttokansantuotteen arvoon suhteutettuna

  • EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen säännöt määrittävät rakenteellinen jäämän poikkeaman vaaditusta muutoksesta merkittäväksi, kun poikkeama on yli 0,5 prosenttiyksikköä

VTV:n finanssipolitiikan valvonta

  • VTV:n tehtävänä on riippumattomana tahona valvoa finanssipoliittisen lain noudattamista ja arvioida talousennusteiden luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Valvontatehtävään kuuluvat arviot julkisen talouden kokonaisuuden ohjauksesta, valtiontalouden kehysten noudattamisesta ja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta

  • VTV teki 8.9.2015 julkaistussa finanssipolitiikan valvonnan raportissa kokonaisvaltaisen arvioinnin vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta ja julkisen talouden hoidosta vuosina 2015–2019

  • Uusi, ennakoiva tarkastelu perustuu hallituksen 28.9.2015julkaisemaan vaalikauden ensimmäiseen julkisen talouden suunnitelmaan, joka sisältää valtiontalouden kehyspäätöksen, valtiovarainministeriön uuden ennusteen julkisen talouden tilan kehittymisestä vuosina 2015–2019 sekä vuoden 2016 alustavan talousarviosuunnitelman

 

Kategoriat