Jotpan rahoitustoiminnan ohjauksessa on tehtävä nykyistä kohdennetumpia valintoja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa on nopeasti vakiinnuttanut toimintansa koulutusjärjestelmää täydentävänä viranomaisena. Toiminnan vaikutukset ovat puutteellisen ohjauksen takia kuitenkin vaarassa jäädä pistemäisiksi. Jotpan rooli kokeilualustana on jäänyt epäselväksi, ja toiminnan painopisteenä ovat alkuvaiheessa olleet muut kuin pääasialliset kohderyhmät.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa perustettiin syksyllä 2021 toimeenpanemaan jatkuvan oppimisen uudistusta. Jotpan tavoitteena on varmistaa, että työikäisen väestön osaaminen vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Käytännössä Jotpa rahoittaa osaamista täydentäviä koulutuspalveluita. Toiminnan pääasiallisina kohderyhminä tulisi olla koulutuksessa aliedustetut ryhmät kuten peruskoulutuksen varassa olevat, ikääntyneet ja maahanmuuttajataustaiset oppijat.

VTV tarkasti, hallinnoidaanko jatkuvaan oppimiseen kohdennettua rahoitusta niin, että se täydentää koulutusjärjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa, että tuloksia hyödynnetään osaamisjärjestelmän kehittämisessä.

Jotpan toimintaa ovat vaikeuttaneet kiire ja yhteisen näkemyksen puute

Jotpa on vakiinnuttanut toimintansa koulutusjärjestelmää täydentävänä viranomaisena nopeasti. Jotpan laissa säädetty itsenäinen asema, laaja tehtäväkenttä ja moninaiset kohderyhmät mahdollistavat sen, että palvelukeskus voi vastata työelämän kehittyviin tarpeisiin.

Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että Jotpan toimintaa on vaikeuttanut kiireessä tehty perustaminen ja liian väljäksi muotoutunut perustehtävä. Jotpaan liittyvä lainsäädäntö valmisteltiin nopeasti eikä yhteistä näkemystä ehditty muodostamaan.

”Jotpan käynnistymistä leimannut kiire ja ristiriitaiset näkemykset sen roolista ovat lisänneet rahoitustoiminnan riskejä. Määrärahojen budjetoinnin aikataulut ovat ohjanneet Jotpaa virtaviivaistamaan avustusten myöntöprosesseja. Rahoitus on myös painottunut valtionavustuksiin, jotka eivät tue osaamisjärjestelmän innovatiivista uudistumista”, sanoo johtava tilintarkastaja Maarit Laatikainen.

Jotpaa pitää ohjata asettamalla konkreettisia tavoitteita

Jotpan toimintaa ohjaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen neuvosto. VTV suosittaa, että neuvosto vahvistaa operatiivisen ja strategisen tason päätäntävaltaansa Jotpan toiminnan ohjaamisessa sekä asettaa sille konkreettisia tavoitteita.

”Jos Jotpaa ei ohjata selkein ja konkreettisin tavoittein, sen painopisteet jäävät epäselviksi ja toiminnan vaikuttavuus jää väistämättä pistemäiseksi”, ylitarkastaja Nina von Hertzen-Oosi toteaa.

Lisäksi neuvoston pitää varmistaa, että Jotpasta saatavia tuotoksia hyödynnetään systemaattisesti tulevaisuuden osaamis- ja työllisyyspalveluissa.

VTV suosittaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö selkeyttävät Jotpan roolia koulutus- ja työllisyyspalveluissa.

”Ministeriöiden tehtävänä on nimenomaan määrittää, onko Jotpa osaamispalveluiden rahoituksen pilotointialusta vai tavoitellaanko sen kautta myös väestötason vaikutuksia”, von Hertzen-Oosi sanoo.

Kategoriat