Sote-uudistus edellyttää vahvaa talouden ohjausta ja tavoitteellista seurantaa

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) lausuntojen mukaan sote-uudistus säästötavoitteineen on laajuudeltaan ja aikataulultaan kunnianhimoinen. Säästötavoitteen eri osa-alueille tulisi asettaa osa- ja välitavoitteet, jotka ottavat huomioon myös siirtymävaiheen kustannukset. Tämän lisäksi tulisi laatia suunnitelma tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Sote-uudistuksen säästötavoite tarkoittaa yli 10 prosentin säästöä sote-palvelujen tuottamiseen käytettävistä menoista nykytasoon verrattuna. Säästötavoitteelle tulisi asettaa osa- ja välitavoitteet, jotka ottavat huomioon myös siirtymävaiheen kustannukset ja laatia suunnitelma tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Sote-uudistuksen seurannassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin toimintaa kuvaavat indikaattorit ja tulosindikaattorit vastaavat maakunnan todellista hyvinvoinnin tilaa ja miten hyvin maakunnat onnistuvat palvelujen integroinnissa ja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien järjestämisessä. Sote-palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen puolestaan vaikuttaa, miten hyvin sote-palvelujen rahoituksen jakautuminen maakunnittain sekä terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon kesken vastaa palveluiden järjestämisen todellisia tarpeita.

Pääosin valtion rahoitukseen perustuva rahoitusmalli yhdessä valtion vahvan ohjauksen kanssa on tarkoituksenmukainen. Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvän maakuntatalouden tulee kattaa koko maakuntakonserni tytäryhteisöineen, ja alijäämän kattamisvelvoitteen tulee perustua maakunnan toiminnan ja investointien rahavirtaan. Julkisten menojen kasvun hillintämekanismin tulisi koskea kaikkia maakunnan tehtäviä. Valtion ohjauksella tulee erityisesti varmistaa tietojärjestelmien toimivuus sekä palveluintegraation toteutuminen. Suoriteperusteisten sosiaali- ja terveydenhuollon korvausten osuudella voidaan ohjata ja kannustaa palveluntuottajia toimintansa tehostamiseen ja palvelun laadun parantamiseen.

Maakunnan ohjausjärjestelmän ja omistajaohjauksen toimivuus ovat kriittisiä tekijöitä uudistuksen onnistumisen ja säästöjen aikaansaamisen kannalta. Maakuntakonsernin ohjaus-, johto-, päätöksenteko- ja vastuusuhteiden sekä omistajaohjauksen keinojen tulee olla selkeitä ja läpinäkyviä.

Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusviraston lausunnoista (Dnro 283/31/2016, Dnro 2017/017/31, Dnro 2017/128/31)

Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi 9.11.2016 (vastaus sähköiseen kyselyyn, Dnro 283/31/2016)

Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valinnanvapauslakiluonnokseen 31.1.2017 (vastaus sähköiseen kyselyyn, Dnro 2017/017/31)

Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto valtiovarainministeriölle maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen (HE 15/2017) täydentämisestä 12.4.2017 (Dnro 2017/128/31)

Kategoriat