Tarkastajien globaali virtuaalikokous keskittyi kiertotalouteen

Yli 300 ympäristötarkastajaa lähes 70 maasta osallistui VTV:n isännöimään virtuaaliseen ympäristötyöryhmän yleiskokoukseen tammikuussa. Valtiontalouden tarkastusviraston johtama työryhmä tukee ja kehittää ympäristöpolitiikan tarkastamista globaalisti.

Yleiskokouksessa käsiteltiin kierotaloutta ja esiteltiin vertaisesimerkkejä maailman ympäristötarkastajille. Myös parhaat tarkastustiedon visualisoinnit palkittiin.

Kiertotalousajattelu inspiroi osallistujia

VTV nosti kokouksen pääteemaksi kiertotalouden, sillä Suomessa on runsaasti aihepiiriin liittyvää osaamista. Palautteen perusteella aihevalinta oli inspiroiva.

Jocelyn Blériot Ellen MacArthur Foundationista totesi, että ilmastonmuutosta ei voida ratkoa ilman, että kiinnitetään huomiota materiaalitehokkuuteen, tuotantoon ja kulutukseen. Kiertotalouden avulla pystytään ratkomaan paitsi ilmastokriisiä, myös luontokatoa, painotti puolestaan Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Koska raaka-aineiden uusiokäyttöaste on tällä hetkellä vain yhdeksän prosenttia, potentiaali kestävämpiin ratkaisuihin on valtava. YK:n ympäristöohjelman Elisa Tondan mukaan kiertotalousajattelu on lyönyt läpi globaalisti ja se auttaa tekemään näkyväksi arvoketjun kasainväliset ulottuvuudet.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): Jyrki Katainen, Jocelyn Blériot, Elisa Tonda ja Tytti Yli-Viikari.

”Kiertotaloutta edistetään laajalla alueellisella ja globaalilla yhteistyöllä. Jakamalla parhaita käytänteitä ja eri alojen asiantuntemusta nopeutetaan kiertotalouden kehitystä.” totesi valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, joka veti kiertotalouden paneelikeskustelua.

Yhteenveto kiertotaloutta käsittelevästä paneelikeskustelusta. Visualisointi Raquel Benmergui.

Osa tarkastusvirastoista on jo nivonut kiertotalousajattelun tarkastuksiinsa. Esimerkiksi Intian tarkastusvirasto nosti esiin kiertotalouden sosiaalista näkökulmaa korostaessaan epävirallisten jätteiden keräilijöiden asemaa jätehuollossa ja materiaalien kierrätyksessä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on puolestaan selvittänyt EU:n toimia muovijätteen vähentämiseksi.

Globaali yhteistyö lisää VTV:n vaikuttavuutta

Yksi yleiskokouksen tärkeimpiä tavoitteita oli jakaa tarkastusvirastojen esimerkkejä ja kokemuksia ympäristöaiheisista tarkastuksista. VTV esitteli kokouksessa liikenneinfrastruktuurin, muovijäteongelman yhteydessä tehtyyn menetelmäkehittämiseen, ilmiöbudjetointiin ja kansainväliseen ilmastorahoitukseen liittyviä hankkeita. Ilmastorahoitustarkastus on hyvä esimerkki siitä, miten kasainvälisellä työllä voidaan lisätä Suomen vaikuttavuutta. Yhteistyöllä VTV:n voi vaikuttaa paitsi Suomen, myös globaalien rahoitusjärjestelmien tuloksellisuuden parantamiseen.

Kokonaisuuksien hallintaa tarvitaan

Yhdeksi kokouksen läpikäyvistä teemoista muodostui kokonaisuuksien hallitseminen ja politiikkajohdonmukaisuus. Tarkastusvirastojen rooliksi tunnistettiin esimerkiksi kiertotaloustoimien kokonaisarviointi sekä budjettien tarkasteleminen kokonaisuutena. Iso-Britannian tarkastusvirasto näki tärkeäksi esimerkiksi kaikkien ympäristöverojen tarkastamisen ympäristötavoitteiden näkökulmasta. Suomessa politiikkajohdonmukaisuuden kannalta lupaavaksi lähestymistavaksi on tunnistettu ilmiölähtöinen budjetointi.

Kestävän kehityksen tavoitteiden väliset linkit ja politiikkajohdonmukaisuus olivat esillä myös YK:n David Le Blancin juontamassa paneelikeskustelussa. Siihen osallistuivat työryhmän nykyisiä pääteemoja –muovijätettä, kestävää liikennettä ja ilmastorahoitusta – johtavien työpakettien vetäjät Intiasta, USA:sta ja Indonesiasta. He totesivat, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden väliset linkit auttavat tunnistamaan laajempia kokonaisuuksia, mutta samalla keskittymään tarkastuksissa oleellisimpiin asioihin. YK puolestaan on käyttänyt tarkastusvirastojen havaintoja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa.

Yhteenveto kestävän kehityksen tavoitteita 11, 12 ja 13 koskevasta paneelikeskustelusta. Visualisointi Raquel Benmergui.

Koronakriisin jälkeisen elvytyksen kestävyys on avainasemassa

Toinen kokouksen pääviesti oli koronakriisin jälkeisen elvytyksen suunta. Tutkimusprofessori Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta korosti, että koronakriisi on nimenomaan kestävyyskriisi. Tohtori Christian Kroll Bertelsmann Stiftungista muistutti, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on oleellisinta, minkälainen suunta kehittämisellä otetaan koronakriisin jälkeen. Jyrki Kataisen mukaan tarkastusvirastoilla on keskeinen rooli koronakriisin jälkeisten elvytyspakettien kestävyyden arvioimisessa.

Parhaat ympäristöaiheiset visualisoinnit palkittiin

Yleiskokouksessa jaettiin ensimmäistä kertaa ympäristötyöryhmän inspiraatiopalkinto. Palkinnon ensimmäiseksi aiheeksi oli valittu tarkastusten visualisoinnit. Jaetun ensimmäisen palkinnon saivat Indonesian ja Slovenian tarkastusvirastot. Palkinnon tarkoituksena oli kiinnittää virastojen huomio viestinnän tärkeyteen, jossa on viime aikoina korostunut mm. erilaisten infograafien ja kuvitusten käyttö. Hyvällä viestinnällä ja sitä tukevilla visualisoinneilla tarkastusvirastot voivat parantaa havaintojensa ymmärrettävyyttä ja sitä kautta työnsä vaikuttavuutta.

Slovenian karttaesitys jaetulle ensimmäiselle sijalle tulleista visualisoinneista.
Indonesian jaetulle ensimmäiselle sijalle tullut infografiikka.

VTV johtaa vuosina 2020-2025 tarkastusvirastojen kansainvälisen kattojärjestön INTOSAI:n ympäristötyöryhmää (Working Group on Environmental Auditing, WGEA). Työryhmässä on 78 jäsenmaata ja se kehittää ja tukee ympäristötarkastamista globaalisti. Työryhmän vuosien 2020-2022 teemat ovat muovijäte, kestävä liikenne ja ilmastorahoitus, sekä näiden linkit YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. www.wgea.org

Kategoriat