Tarkastuksia kohdistetaan lähivuosina hallinnon uudistuksiin sekä valtiontaloutta tasapainottaviin toimiin

VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastus- ja valvontatyö kohdennetaan valtiontaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin ja teemoihin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkaissut tarkastussuunnitelman vuosille 2021–2025. Tarkastustoiminta kohdistuu tulevina vuosina erityisesti julkisen toiminnan uudistuksiin ja muutoksiin sekä talouden kestävyyttä edistäviin ja valtion taloutta tasapainottaviin toimiin.

”Hallinnon rakenteita ja toimintamalleja tulee kehittää julkisen hallinnon strategian mukaisesti, jotta niillä voidaan vastata pitkän aikavälin muutospaineisiin etupainotteisesti. Poikkihallinnollisuus, hallinnon siilojen purku, ilmiöpohjaisuus ja politiikkatoimien pitkän aikavälin vaikutusten arviointi vaativat tuekseen myös ajantasaista tarkastustietoa”, sanoo pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

Tarkastussuunnitelma päivitetään puolivuosittain. Uusien alkavien tarkastusten lisäksi vuoden 2021 aikana valmistuu lukuisia aiemmin käynnistettyjä tarkastuksia. Koronapandemiaan liittyviä kysymyksiä käsitellään sekä tarkastusjulkaisuissa että kansainvälisten yhteistyöryhmien raporteissa.

Tulevien vuosien tarkastukset voidaan koota neljään aihealueeseen:

Kestävä julkinen talous -aihealueella arvioidaan finanssipolitiikan lisäksi mm. rahoitusriskejä, omistajaohjauksen toimivuutta ja huoltovarmuuden järjestämistä. Tarkastustoiminnassa huomioidaan koronatilanteen tuomat muutokset taloudenhoidon toimintaympäristöön.

Kestävä hallinnon kehittäminen -aihealueella tarkastellaan tänä vuonna muun muassa moniohjauksen haasteita tilanteissa, joissa organisaatiot saavat ohjausta monelta ministeriöltä. Lisäksi tarkastetaan organisaatiofuusioita ja -muutoksia, toimintaympäristö- ja ennakointitiedon käyttöä päätöksenteossa sekä valtion rekrytointeja ja osaamisen kehittämistä.

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -alueen tarkastusten painopiste on julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittävissä sosiaaliturvan etuuksissa ja niihin liittyvien palveluiden yhteensovittamisessa sekä talouskasvua tukevissa toimissa. Tarkastukset liittyvät sote-uudistukseen, jatkuvan oppimisen uudistukseen ja eräisiin sosiaaliturvauudistuksen valmistelun teemoihin sekä työllisyyttä lisääviin toimiin.

Toimivan tiedonhallinnan vaikuttavuusalueella toteutettava tarkastus varmistaa olennaisilta osin, että valtion talousarviota noudatetaan ja valtion taloudenhoidossa on toimiva sisäinen valvonta. Vuodesta 2020 tilintarkastus toteutetaan uudistetulla toimintatavalla, jossa mm. kaikille virastoille yhteiset tarkastuskysymykset käsitellään keskitetysti. Lisäksi tarkastukset kohdistuvat valtion verotuloihin, valtion vastuulla oleviin eläkkeisiin ja rahapelitoiminnan tuotoista maksettavien avustusten tuloksellisuuteen.

Tarkastusvirasto kehittää omaa toimintaansa mm. ottamalla käyttöön tarkastustyötä ja tiedon käsittelyä tehostavia digitaalisia ja data-analytiikan ratkaisuja.

Eduskunnan kansliatoimikunta on käsitellyt tarkastussuunnitelman joulukuussa. Tarkastusviraston toiminta ja talous sekä niiden suunnittelu perustuu tähän suunnitelmaan. Suunnitelmaan sisältyvä vaikuttavuussalkku antaa kokonaiskuvan tarkastuslajeista ja -aiheista sekä tarkastusviraston riskianalyysissa havaituista pääriskialueista. Tarkastussuunnitelma sisältää myös toiminnan tulostavoitteet ja suunnitelman resurssien käytöstä ja osaamisen kehittämisestä.

Tutustu tarkastussuunnitelmaan: Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelma kaudelle 2021–2025 

Kategoriat