Tarkastus- ja valvontasuunnitelma kertoo, mitä VTV tekee lähivuosina

VTV on päivittänyt työtään ohjaavan tarkastus- ja valvontasuunnitelman. Suunnitelmaan lisättiin 12 uutta tarkastusaihetta. Finanssipolitiikan valvonnan painopisteisiin on odotettavissa muutoksia.

VTV tarkastaa ja valvoo valtiontaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. Voit tutustua tarkastus- ja valvontasuunnitelman vuosille 2023–2026 tästä. Aiheiden valinta perustuu toimintaympäristön seurantaan ja valtion taloudenhoidossa tunnistettujen riskien analysointiin.

Tarkastus- ja valvontasuunnitelmaan lisättiin 12 uutta tarkastusaihetta. Tarkastusta suunnataan myös lähivuosina julkisen toiminnan muutoksiin sekä julkisen talouden kestävyyttä ja tasapainoa edistäviin toimiin.

Julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvia aiheita ovat julkisen velan ennusteen menetelmät sekä päätöksenteon tietopohja ilmasto- ja energiapolitiikassa.

Valtiontalouden tasapainoa edistäviin toimiin kohdistuvia aiheita ovat vihreän siirtymän energiaratkaisujen rahoitus, julkisten investointien suunnittelu ja investointipäätösten tietopohja. Lisäksi VTV aikoo tarkastaa ammattikorkeakoulujen valtionrahoitusta ja TKI-toiminnan kansallisen ja EU-rahoituksen yhteensovittamista.

Hallinnon toimintaan kohdistuvia aiheita ovat poliisin ja oikeushallinnon tietojärjestelmähankkeet, vaalikaudet ylittävä valmistelu sekä tulosohjauksen toteutuminen hallinnossa. Suunnitelmaan on otettu myös rahanpesun estäminen sekä vuoden 2019 virastouudistus liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

VTV aikoo tarkastaa lähivuosina myös sitä, ovatko työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjottavat palvelut ja etuudet tarkoituksenmukaisia.

Tarkastus- ja valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja tarvittaessa tiheämmin. Nyt suunnitelmaan lisättyjen aiheiden tarkempi suunnittelu alkaa vuonna 2023.

Tilintarkastusta tehdään myös jatkossa pitkälti keskitetysti

Tilintarkastusten tekotapaa uudistettiin vuonna 2020, ja uudistus on osoittautunut toimivaksi. Myös jatkossa merkittävä osa talousarvion noudattamisen sekä valtion taloushallinnon yhteisten prosessien tarkastuksesta tehdään keskitetysti. Kirjanpitoyksiköittäin tarkastetaan edelleen sellaisia eriä ja prosesseja, joita ei voi tarkastaa keskitetysti.

VTV tekee vuosittain tilintarkastuksen kaikkiin ministeriöihin ja kirjanpitoyksiköihin, joiden on lakisääteisesti laadittava tilinpäätös. Lisäksi tilintarkastus tehdään kolmeen talousarvion ulkopuoliseen valtion rahastoon.

Tilintarkastuksessa VTV varmistaa, että tarkastettavat noudattavat valtion talousarviota ja valtion taloudenhoitoa koskevia säännöksiä ja että valtion, virastojen ja laitosten tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta raportoidaan oikeat ja riittävät tiedot.

Finanssipolitiikan valvonta eriytetään, uusiin tehtäviin valmistautuminen jatkuu

Virastossa tehty organisaatiouudistus vahvistaa finanssipolitikan valvontatoiminnon itsenäisyyttä suositusten mukaisesti. Valvonnan painopiste siirtynee jatkossa finanssipoliittisen sääntelykehikon mahdollisiin muutoksiin, julkisen velan kehityksen projektioihin ja muihin julkisen talouden kehitysarvioihin.

Ensimmäiset hyvinvointialueiden tarkastukset toteutetaan vuosina 2023–2024. Valmistautuminen uuteen tehtävään on loppusuoralla. VTV tarkastaa hyvinvointialueiden toimintaa sekä Helsingin kaupungin sote- ja pelastuspalveluita valtionrahoituksen osalta.

Vuoden 2023 aikana rakennetaan avoimuusrekisterille tietojärjestelmä sekä valmistaudutaan tarjoamaan laajasti ohjausta ja neuvontaa ilmoitusvelvollisille ja sidosryhmille uuden rekisterin käytössä.

Kategoriat