Gransknings- och tillsynsplanen informerar om vad Statens revisionsverk gör under de närmaste åren

Statens revisionsverk har uppdaterat sin gransknings- och tillsynsplan för 2023–2026. Tolv nya revisionsteman lades till i planen. I övervakningen av finanspolitiken är prioritetsändringar att vänta.

Revisionsverket granskar och övervakar statsfinansiellt och samhälleligt betydelsefulla frågor. Du kan bekanta dig med gransknings- och tillsynsplanen för 2023–2026 här. Temavalet grundar sig på omvärldsbevakning och analys av identifierade risker i skötseln av statsfinanserna.

Tolv nya revisionsteman har lagts till i gransknings- och tillsynsplanen. Under de närmaste åren kommer granskningen också att inriktas på ändringar i den offentliga verksamheten samt på åtgärder som främjar hållbarheten och balansen i de offentliga finanserna.

Teman som gäller hållbarheten i de offentliga finanserna är prognosmetoderna för den offentliga skulden samt kunskapsunderlaget för beslutsfattandet i klimat- och energipolitiken.

Teman i fråga om åtgärder som främjar balansen i statsfinanserna är finansieringen av energilösningar för den gröna övergången, planeringen av offentliga investeringar och kunskapsunderlaget för investeringsbeslut. Dessutom ämnar Statens revisionsverk granska statsfinansieringen av yrkeshögskolorna och samordningen av den nationella finansieringen och EU-finansieringen av FUI-verksamheten.

Teman som gäller förvaltningens verksamhet är polisens och justitieförvaltningens datasystemprojekt, beredning som överskrider valperioderna samt förverkligandet av resultatstyrningen inom förvaltningen. I planen ingår också förhindrande av penningtvätt samt myndighetsreformen som genomfördes 2019 inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Under de närmaste åren kommer Statens revisionsverk dessutom att granska huruvida de tjänster och förmåner som erbjuds unga som står utanför arbete och utbildning är adekvata.

Gransknings- och tillsynsplanen uppdateras årligen, vid behov oftare. Den närmare planeringen av de teman som nu lagts till i planen inleds 2023.

Redovisningsrevisionen kommer även i fortsättningen att i stor utsträckning genomföras centraliserat

Metoden att utföra redovisningsrevisioner förnyades 2020 och reformen har visat vara lyckad. Även i fortsättningen kommer en betydande del av revisionen av budgetefterlevnaden och de gemensamma processerna i statens ekonomiförvaltning att göras centraliserat. Sådana poster och processer som inte kan granskas centraliserat granskas fortsättningsvis per bokföringsenhet.

Statens revisionsverk utför årligen en redovisningsrevision av alla ministerier och bokföringsenheter som enligt lag ska upprätta ett bokslut. Dessutom utförs redovisningsrevision av tre statliga fonder utanför budgeten.

Vid redovisningsrevisionen säkerställer revisionsverket att statsbudgeten och reglerna för skötseln av statsfinanserna efterlevs och att rapporteringen ger en rättvisande bild av statens, ämbetsverkens och inrättningarnas intäkter, kostnader och finansiella ställning.

Övervakningen av finanspolitiken separeras, förberedelserna inför nya uppgifter fortsätter

Den organisationsreform som genomförts vid ämbetsverket stärker självständigheten hos funktionen för övervakning av finanspolitiken i enlighet med rekommendationerna. Fokusområdet i övervakningen torde i fortsättningen justeras mot eventuella ändringar i den finanspolitiska regleringsramen, utvecklingsprojektionen för den offentliga skulden och andra bedömningar av utvecklingen av de offentliga finanserna.

De första revisionerna av välfärdsområdena genomförs 2023–2024. Förberedelserna inför den nya uppgiften är på slutrakan. Statens revisionsverk granskar välfärdsområdenas verksamhet samt Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster vad gäller den statliga finansieringen.

Under 2023 byggs ett datasystem upp för öppenhetsregistret. Dessutom förbereder man sig på att erbjuda redovisningsskyldiga och intressegrupper omfattande handledning och rådgivning i användningen av det nya registret.

Bekanta dig med de revisioner och tillsynsberättelser som blir klara våren 2023 i avsnittet Kommande publikationer i webbtjänsten VTV.fi.

 

kategorier