Tarkastusvirastot valmistautuvat Agenda 2030:n toimeenpanon tarkastamiseen

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kertoi tarkastusvirastojen valmistautumisesta YK:n ja tarkastusvirastojen yhteisessä Auditing preparedness for the implementation of the sustainable development goals (SDGs) -seminaarissa New Yorkissa 20.-21.7.2017. YK ja INTOSAI (The International Organisation of Supreme Audit Institutions) ovat aiemmin sopineet kestävän kehityksen tavoitteiden seurannasta globaalilla tasolla.

INTOSAIn jäsenmaiden tarkastusvirastot, joihin myös Valtiontalouden tarkastusvirasto kuuluu, ovat luoneet yhteisen viitekehyksen, jolla arvioidaan hallitusten valmiutta toteuttaa tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä, seurantaa ja raportointia. Globaali, kaikkia maita koskeva kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015. Yhteinen toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille.

INTOSAIlla yhteisönä sekä jokaisella maalla ja tarkastusvirastolla erikseen on mahdollisuus edistää Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista. INTOSAI on tavoitteiden asettamisessa, seurannassa ja jälkiarvioinnissa tärkeä voimavara kansallisesti, alueellisesti ja myös globaalisti. Kestävän kehityksen tavoitteiden laaja-alaisuus tarkoittaa, että valtaosa tavoitteiden sisällöstä liittyy tarkastusvirastojen toimintaan tilintarkastuksen, laillisuustarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen osalta. Tarkastusvirastoilla on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa: ne tukevat maidensa valmiutta saavuttaa tavoitteita ja raportoivat työn edistymisestä tarkastuksissaan.

– Kun tarkastusalan ammattilaiset valmistautuvat lähivuosina tarkastamaan Agenda 2030:n toimeenpanoa, tulee tarkastustyössä ja menetelmissä huomioida tavoitteiden hallinnonalat ylittävä luonne, politiikkaohjelmien erilaiset aikataulut sekä tavoitteiden kokonaisuus, Tytti Yli-Viikari totesi YK:n ja tarkastusvirastojen yhteisseminaarissa pitämässään puheessa.

Toiminta Suomessa perustuu pääministeri Sipilän johtaman Kestävän kehityksen toimikunnan tekemään kansalliseen toimeenpanosuunnitelmaan. Suunnitelma annettiin eduskunnalle Suomi 100 – juhlavuoden ensimmäisenä selontekona. VTV:n tuloksellisuustarkastuksissa kestävän kehityksen näkökulma on mukana systemaattisesti. Tarkastusaiheista päätetään vuosittain tarkastussuunnitelmassa ja ne perustuvat riskianalyysiin. Osassa tarkastuksista aiheet ovat poikkihallinnollisia ja -sektorisia.

Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen teemalla ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta

Kestäväkehitys.fi

Sitoumus2050.fi

Kategoriat