Vaikuttavaa tarkastustyötä – VTV on julkaissut vuoden 2020 tilinpäätöksen

Uudistuvalla tarkastus- ja asiantuntijatyöllä Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tuottaa olennaista ja oikea-aikaista tietoa eduskunnan päätöksentekoa ja hallinnon kehittämistä varten. Tarkastustyö on jatkunut suunnitelmallisesti ja vuorovaikutus vahvistunut myös poikkeuksellisissa oloissa. Tytti Yli-Viikari summaa VTV:n mennyttä vuotta ja tulevia näkymiä pääjohtajan katsauksessa.

Tarkastusviraston tilintarkastusta on viimeisen vuoden aikana uudistettu merkittävästi. Uudistuksella vastataan valtion taloudenhoidossa tapahtuviin muutoksiin, ja tavoitteena on muun muassa hyödyntää uutta digitaalista teknologiaa yhä vahvemmin. Uudistuksen taustalla ovat data-analytiikan tarjoamat mahdollisuudet, keskitetyn toteutuksen laatu- ja tehokkuushyödyt sekä tavoite palvella entistä paremmin asiakkaiden tietotarpeita.

Tarkastusviraston strategian toimeenpano etenee hyvin. Sen kaksi kärkeä, tarkastustyön vaikuttavuuden lisääminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, näkyvät uusissa toimintamalleissamme. Organisaatio- ja johtamismallin uudistuksen myötä olemme ottaneet virastossa käyttöön projektimallin, sisäiset työmarkkinat ja yhtenäisen tarkastusaiheiden suunnitteluprosessin. Olemme myös uusineet sisäisen toiminnan sekä tarkastus- ja valvontatyön ohjeistuksen ja asianhallinnan kokonaisuuden.

Tarkastustoimintaa suuntaamalla pyrimme vastaamaan koronapandemian tuomiin uusiin tietotarpeisiin. Olemme aktiivisesti mukana hyödyntämässä ja jakamassa kokemuksia ja tietoja sekä osaltamme tukemassa valtioiden rajat ylittävän, kaikkia koskettavan koronapandemiatilanteen hoitamista. Osana eurooppalaisen tarkastusalan kattojärjestön EUROSAIn hallintokomiteavastuuta käynnistimme yhteistyössä Ison-Britannian tarkastusviraston kanssa Euroopan tarkastusvirastojen yhteisen Covid-19-projektin. Projektissa ja sen alaryhmissä jaetaan tarkastustietoa ja tuotetaan tietoa toimintaympäristöstä. Yhdessä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa johdamme yhteistyöprojektia, jossa tarkastellaan elvytysrahoituksen kohdentumista erityisesti ilmastotoimiin.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi henkilöstömme siirtyi etätyöhön maaliskuussa 2020. Varauduimme alusta lähtien siihen, että tilanne saattaa jatkua pitkään, ja tukipalveluidemme avustuksella onnistuimme takaamaan ydintoimintamme jatkuvuuden myös kotitoimistoilla. Työyhteisössämme on onnistuttu hienosti lisäämään henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja työssä jaksamista erilaisin uusin, virtuaalisin keinoin. Turun toimipisteen lakkautimme kesällä 2020.

Globaalin tarkastusalan kattojärjestö INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmän WGEA:n puheenjohtajana järjestimme WGEA:n ohjausryhmän kokouksen virtuaalisesti ensimmäistä kertaa sen historiassa. Kansainvälinen yhteistyö on kantanut hedelmää myös aikana, jolloin kokouksiin ei voida osallistua paikan päällä.

Sidosryhmiemme kanssa olemme jatkaneet tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta etäolosuhteissakin. Ilmiölähtöiseen budjetointiin liittyvässä projektissa järjestimme useita niin sanottuja pyöreän pöydän keskusteluja, joihin osallistui alan asiantuntijoita ja toimijoita eri organisaatioista. Hallinnon kehittämiseen liittyen järjestimme työpajoja, joissa pohdittiin eri toimijoiden tietotarpeita ja odotuksia. Tilaisuudet tarjosivat mahdollisuuden ammatilliselle vuoropuhelulle hallinnon kehittämisen mahdollisuuksista ja loivat näin pohjaa yhteistyölle. Olemme lisänneet vuoropuhelua eduskunnan eri valiokuntien kanssa tuottamamme tarkastus- ja valvontatiedon viestimiseksi. Myös säännölliset tapaamiset ministeriöiden ja valtionhallinnon keskeisten toimijoiden kanssa ovat jatkuneet. Tarkastuksissa olemme pyrkineet entistä aktiivisempaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.

Haluan välittää kiitokset osaavalle henkilöstöllemme, joka on upeasti toteuttanut tarkastussuunnitelmamme ja tavoitteitamme poikkeustilanteessa. Lisäksi kiitän sidosryhmiämme, joiden kanssa yhteistyö ja vuorovaikutus on jatkunut virtuaalisesti ja edelleen aktiivisesti – näin vahvistamme yhdessä hallinnon toiminnan edellytyksiä.

Kategoriat