VTV julkaisi vuoden 2018 tilinpäätöksensä

Tarkastusvirasto haluaa olla tulevaisuudessa valtionhallinnon yhteistyökumppani, joka tehostaa omalta osaltaan hallinnon uudistumista. VTV:n painopistealueita omassa kehitystyössään ovat muun muassa osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen. Tarkastusviraston tulostavoitteet vuodelle 2018 on kirjattu viraston tarkastussuunnitelmaan 2018–2022.

VTV:n toimintakertomuksen mukaan tarkastusviraston palvelukykyyn ollaan varsin tyytyväisiä. Sidosryhmät ovat tyytyväisimpiä viraston vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, tarkastajien ammattitaitoon sekä raportoinnin laatuun. Toimintakertomuksen mukaan VTV:n toivotaan tulevaisuudessa tuovan rohkeammin esiin epäkohtia ja osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tarkastusviraston nähdään laajentaneen ja monipuolistaneen rooliaan tarkastustoiminnassa säilyttäen silti puolueettomuuteensa. VTV:ltä toivotaan entistäkin vahvempaa kumppanuutta, jonka kautta virasto auttaisi valtionhallintoa uudistumaan. Myös ennakoivaa otetta ja palveluiden tasalaatuisuutta pidetään sidosryhmien kannalta olennaisina seikkoina.

Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna rahoituksessa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2018. Tarkastusviraston toiminnan kulut laskivat vuoteen 2017 verrattuna prosenttiyksikön kun taas henkilöstökulut nousivat 3,1 prosenttia. Seu­raavaksi suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 12,3 prosenttia ja vuokrat 4,3 prosenttia. Tarkastusviraston taseessa ei ole olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2019 keskeisimmät sisäiset kehittämiskohteet ovat valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalliin perustuva viraston oma riskienhallintamalli sekä kyky arvioida operatiivisia riskejä. VTV:n tavoitteena on myös kehittää työyhteisöään yhdenmukaisten toimintatapojen ja yhtenäisten prosessien avulla. VTV kehittää myös sisäistä vuorovaikutustaan ja viestintää. Virasto pyrkii varmistamaan henkilöstönsä kehittymisen ja investoi koulutukseen. Tulevaisuudessa tarkoituksena on kehittää viraston toiminnan kokonaissuunnittelua ja sen toteutumisen seurantaa uuden organisaatio- ja johtamismallin mukaisesti.

 

Tutustu Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätökseen

Kategoriat