Statens revisionsverk har publicerat sitt bokslut för 2018

I framtiden vill revisionsverket vara en samarbetspartner till statsförvaltningen och bidra till effektivare förnyelse av förvaltningen. Fokusområden i revisionsverkets eget utvecklingsarbete är bl.a. kompetensutveckling och arbetssätten i verksamheten. Revisionsverkets resultatmål för 2018 har skrivits in i verkets revisionsplan 2018–2022.

Enligt Statens revisionsverks verksamhetsberättelse är intressenterna ganska nöjda med revisionsverkets serviceförmåga. Mest nöjd är man med verkets interaktion och samarbete med kunderna, revisorernas yrkeskunnande och rapporteringens kvalitet. Enligt verksamhetsberättelsen önskar man att revisionsverket i framtiden djärvare lyfter fram missförhållanden och deltar i samhällsdebatten.

Revisionsverket anses ha utvidgat och diversifierat sin roll i revisionsverksamheten och ändå bevarat sitt oberoende. Av revisionsverket önskas ett ännu starkare partnerskap varigenom verket hjälper statsförvaltningen att förnyas. Väsentliga saker för intressenterna är också framsynthet och en jämn kvalitet på tjänsterna.

Finansieringen har inte förändrats jämfört med bokslutet för 2017. Kostnaderna för revisionsverkets verksamhet minskade med en procent jämfört med 2017 medan personalkostnaderna ökade med 3,1 procent. De därnäst största kostnadsposterna var inköp av tjänster 12,3 procent och hyror 4,3 procent. Revisionsverkets balansräkning innehåller inga väsentliga förändringar jämfört med föregående år.

Internt är de centrala utvecklingsområdena 2019 en egen riskhanteringsmodell som bygger på statsförvaltningens riskhanteringspolicymodell samt förmågan att bedöma operativa risker. Revisionsverkets mål är att utveckla arbetsgemenskapen genom enhetliga arbetssätt och processer. Revisionsverket utvecklar också den interna dialogen och kommunikationen. Verket strävar efter att säkerställa personalens utveckling och investerar i utbildning. Avsikten är att i framtiden utveckla den övergripande planeringen av verksamheten och uppföljningen enligt verkets nya organisations- och ledningsmodell.

 

Ta del av Statens revisionsverks bokslut

kategorier