VTV valinnut 23 uutta tarkastusaihetta

Valtiontalouden tarkastusviraston työtä ohjaa tarkastus- ja valvontasuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Suunnitelmaan lisättiin lähivuosille 23 uutta tarkastusaihetta.

VTV tarkastaa ja valvoo valtiontaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. Tarkastajat seuraavat kattavasti valtion viranomaisten taloudenhoitoa ja arvioivat vuosittain valtion eri tehtävien tuloksellisuuden ja lainmukaisuuden riskejä. Tarkastusalueen seurannan ja riskianalyysien perusteella valitaan tarkastusaiheet, joista päättää VTV:n pääjohtaja.

Aiheita varautumisesta ja hyvinvointialueiden toiminnasta

Lähivuosina tarkastetaan esimerkiksi sähkön toimitusvarmuutta ja sähköjärjestelmän toimivuutta, kyberuhkiin varautumista valtionhallinnossa, hyvinvointialueiden ohjausta ja seurantaa sekä hyvinvointialueiden hankintoja. Tarkastusaiheita ovat muun muassa myös perhevapaajärjestelmä ja perhekeskusten toiminta sekä liikenneturvallisuuden edistäminen.

Suunnitelmasta selviää myös, mistä tarkastuksista valmistuu jälkiseuranta seuraavan 1,5 vuoden aikana. Tarkastusten jälkiseurannoilla selvitetään, ovatko tarkastuskohteet ryhtynyt riittäviin toimiin aiemmin tehtyjen tarkastusten johtopäätösten ja suositusten perusteella.

Vuosittain yli 60 tilintarkastusta

VTV tekee vuosittain tilintarkastuksen kaikkiin ministeriöihin ja kirjanpitoyksiköihin, joiden on lakisääteisesti laadittava tilinpäätös. Lisäksi tilintarkastus tehdään kolmeen talousarvion ulkopuoliseen valtion rahastoon.

Tilintarkastuksilla VTV varmistaa, että valtion talousarviota ja valtion taloudenhoitoa koskevia keskeisiä säännöksiä noudatetaan ja että valtion ja sen virastojen ja laitosten tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta raportoidaan oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastusta tehdään sekä kirjanpitoyksikkökohtaisesti että keskitetysti kirjanpitoyksikkörajat ylittäen.

VTV:n valvontatehtävät monipuolisia

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta sekä puoluerahoitusta ja toimii tänä vuonna toimintansa aloittavan avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä. VTV käsittelee myös kantelut, jotka sille on tehty valtion talousarvion noudattamisesta, valtion taloudenhoidon laillisuudesta tai vaali- ja puoluerahoituksesta. Lisäksi käsitellään viranomaisten tekemät väärinkäytösilmoitukset.

Valvontatehtävistä VTV antaa säännöllisesti tietoa eduskunnalle. Puoluerahoituksen valvonnasta raportoidaan vuosittain maaliskuussa. Tänä vuonna järjestettävien presidentinvaalien vaalirahoituksesta raportoidaan syyskuussa ja europarlamenttivaalien vaalirahoituksesta helmikuussa 2025.

Finanssipolitiikan valvonnasta erillinen suunnitelmaliite

VTV on kansallinen riippumaton finanssipolitiikan valvontaelin. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että finanssipolitiikka edistää julkisen talouden kestävyyttä ja noudattaa finanssipolitiikan sääntöjä. Finanssipolitiikan valvonnan päähavainnot raportoidaan kahdesti vuodessa.

Kategoriat