Revisionsverket har valt 23 nya revisionsteman

Arbetet vid Statens revisionsverk styrs av gransknings- och tillsynsplanen, som uppdateras årligen. Planen kompletterades med 23 nya revisionsteman för de närmaste åren.

Revisionsverket granskar och övervakar statsfinansiellt och samhälleligt betydelsefulla frågor. Revisorerna följer på ett övergripande sätt skötseln av statsmyndigheternas ekonomi och bedömer årligen riskerna i fråga om effektiviteten och lagenligheten i statens olika uppgifter. På basis av uppföljningen av revisionsområdena och på basis av riskanalyserna väljs revisionsteman, som revisionsverkets generaldirektör beslutar om.

Teman som gäller beredskap och välfärdsområdenas verksamhet

Under de närmaste åren granskas till exempel elens leveranssäkerhet och elsystemets funktionsduglighet, statsförvaltningens beredskap för cyberhot, styrningen och uppföljningen av välfärdsområdena samt välfärdsområdenas upphandlingar. I revisionstemana ingår också bland annat familjeledighetssystemet och familjecentrens verksamhet samt främjandet av trafiksäkerheten.

Planen visar också av vilka revisioner uppföljningar kommer att slutföras under de kommande 1,5 åren. Vid uppföljningarna av revisionerna utreds om revisionsobjekten har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån slutsatserna och rekommendationerna vid tidigare revisioner.

Årligen över 60 redovisningsrevisioner

Statens revisionsverk utför årligen en redovisningsrevision av alla ministerier och bokföringsenheter som enligt lag ska upprätta ett bokslut. Dessutom utförs redovisningsrevision av tre statliga fonder utanför budgeten.
Genom redovisningsrevisionerna säkerställer revisionsverket att statsbudgeten och de centrala reglerna för skötseln av statens ekonomi iakttas och att rapporteringen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om statens och bokföringsenheternas intäkter, kostnader och finansiella ställning. Redovisningsrevisionen görs både per bokföringsenhet och centraliserat över bokföringsenhetsgränserna.

Revisionsverkets tillsynsuppgifter är mångsidiga

Statens revisionsverk utövar tillsyn över valfinansieringen och partifinansieringen och är registeransvarig för öppenhetsregistret, som inleder sin verksamhet i år. Revisionsverket behandlar också till verket framställda klagomål som gäller iakttagandet av statsbudgeten, lagligheten vid skötseln av statsfinanserna samt val- och partifinansieringen. Dessutom behandlar revisionsverket anmälningar om missbruk som myndigheter gjort.

Revisionsverket informerar regelbundet riksdagen om tillsynsuppgifterna. Tillsynen över partifinansieringen rapporteras årligen i mars. En rapport om valfinansieringen vid presidentvalet, som ordnas i år, lämnas i september och en rapport om valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet i februari 2025.

Separat planbilaga över övervakningen av finanspolitiken

Revisionsverket är ett nationellt oberoende tillsynsorgan för finanspolitiken. Syftet med övervakningen är att säkerställa att finanspolitiken främjar hållbara offentliga finanser och följer reglerna för finanspolitiken. De huvudsakliga iakttagelserna vid övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger per år.

År 2024 inleder den finanspolitiska övervakningen ett utredningsarbete där man analyserar de finanspolitiska åtgärder som vidtogs 2020–2022 för att stödja ekonomin till följd av coronapandemin med avseende på inriktningens, tidpunktens och dimensioneringens lämplighet.

Revisionsverket utför också granskningar av finanspolitiken, som vanligtvis gäller finanspolitikens informationsunderlag och styrmedel. Som ett nytt granskningstema inleds i år en granskning av finanspolitiken som gäller bedömningen av den beslutsbaserade dimensioneringen av finanspolitiken och rapporteringen om den.

kategorier