VTV:n tilinpäätös 2023: Tulostavoitteet toteutuivat hyvin

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on kestävän julkisten varojen hoidon sekä tehokkaasti ja avoimesti toimivan valtionhallinon turvaaminen. Vuonna 2023 tarkastusvirasto laati uuden strategian, aloitti toiminnan uudessa organisaatiomallissa ja uudisti tarkastusaiheiden suunnittelujärjestelmää.

VTV:n tarkastus- ja valvontatyö perustuu vuosittain päivitettävään tarkastus- ja valvontasuunnitelmaan. Vuonna 2023 suunnitelman mukaisista tarkastuksista valmistui yhteensä 86 tarkastuskertomusta. Sekä tarkastus- ja valvontatoimintaan käytetty työaika että valmistuneiden tarkastusten määrä kasvoivat edellisvuodesta.

Tarkastuskohteet ovat toteuttaneet laillisuus-, tuloksellisuus- ja finanssipolitiikan tarkastuksissa annettuja suosituksia yhä kattavammin: jälkiseurantojen havaintojen perusteella on todettu, että suosituksista noin 81 prosenttia on pantu toimeen kokonaan tai osittain.  Tilintarkastusten suosituksista peräti 93 prosenttia oli toimeenpantu.

VTV antoi viime vuonna eduskunnalle viisi kertomusta: vuosikertomus keskeisistä tarkastuksiin perustuvista havainnoista, finanssipolitiikan valvonnan raportti, erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2022 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta, puoluerahoitusvalvonnan kertomus sekä vaalirahoituksen valvontakertomus vuoden 2023 eduskuntavaaleista. Keväällä julkaistiin hallitusneuvottelujen tueksi tarkastusviraston tarkastustietoon perustuvat evästykset.

Vuonna 2023 tarkastusvirastossa panostettiin johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Uuden organisaation esihenkilöille järjestettiin tukea ja koulutusta. Tarkastushenkilöstölle aiemmin tehdyn osaamiskartoituksen tulosten pohjalta laadittiin ja toteutettiin kattavat tarkastusosaamisen kurssikokonaisuudet. Koko virastossa koulutukseen käytetty aika kaksinkertaistui edellisvuodesta, ja koulutukseen käytettiin viisi työpäivää henkilötyövuotta kohti. VMbaro-henkilöstökyselyn vastausten perusteella henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 3,8, mikä ylitti työtyytyväisyystavoitteen.

Uusia valvontatehtäviä ja uusi neuvottelukunta

Avoimuusrekisterilaki toi VTV:lle uusia tehtäviä. Rekisterin ylläpitoa ja valvontaa varten luotiin uusi verkkopalvelu ja -järjestelmä sekä järjestettiin rekisterin käytöstä useita infotilaisuuksia.

Tarkastusviraston uusi neuvottelukunta aloitti toimintansa 2023. Neuvottelukuntaa johtaa eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Lakisääteinen neuvottelukunta kehittää ja ylläpitää yhteyksiä tarkastusviraston ja sen sidosryhmien välillä sekä seuraa tarkastustoiminnan tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta.

Uusi strategia ohjaa vahvasti tehokkuuteen ja avoimuuteen

Vuoden 2024 alusta käynnistyi tarkastusviraston uusi strategiakausi, jota valmisteltiin vuonna 2023. Uuden strategian lähtökohtana on keskittyminen tarkastusviraston perustehtävien hoitamiseen vaikuttavasti ja tehokkaasti. Strategisten painopisteiden mukaan VTV

  • vahvistaa tarkastus- ja valvontatyöllä hallinnon tilivelvollisuutta eduskunnalle ja kansalaisille

  • tuottaa valtiontalouden ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista luotettavaa ja olennaista tarkastus- ja valvontatietoa sekä

  • tukee toiminnallaan tehokasta ja lainmukaista hallintoa.

Näitä tavoitteita tukevia mahdollistajia ovat tehokkuus, avoimuus ja tilivelvollisuus, digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä ammattitaito, motivaatio ja hyvinvoiva työyhteisö. Näiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ensimmäisen kerran vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Lue lisää VTV:n tilinpäätöksestä.

Kategoriat