Statens revisionsverks bokslut 2023: Resultatmålen har uppfyllts väl

Statens revisionsverks uppgift är att trygga en hållbar skötsel av de offentliga finanserna samt en effektiv och öppen statsförvaltning. År 2023 utarbetade revisionsverket en ny strategi, inledde verksamheten i en ny organisationsmodell och förnyade systemet för planering av revisionsteman.

Revisionsverkets gransknings- och tillsynsarbete grundar sig på en gransknings- och tillsynsplan som uppdateras årligen. År 2023 färdigställdes sammanlagt 86 revisionsberättelser om de planenliga granskningarna och revisionerna. Både arbetstiden som användes för gransknings- och tillsynsverksamheten och antalet slutförda granskningar och revisioner ökade jämfört med året innan.

Revisionsobjekten har genomfört rekommendationerna vid laglighetsgranskningarna, effektivitetsrevisionerna och granskningarna av finanspolitiken i allt större utsträckning: man har konstaterat utifrån observationerna vid uppföljningarna att cirka 81 procent av rekommendationerna har verkställts helt eller delvis.  Av de rekommendationer som gavs vid redovisningsrevisionerna hade hela 93 procent verkställts.

I fjol lämnade revisionsverket fem berättelser till riksdagen: årsberättelsen om centrala observationer som grundar sig på granskningar och revisioner, rapporten om övervakningen av finanspolitiken, den särskilda berättelsen till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2022, berättelsen om tillsynen över partifinansieringen samt berättelsen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2023. På våren publicerades revisionsverkets synpunkter baserade på revisionsevidens som stöd för regeringsförhandlingarna.

År 2023 satsade revisionsverket på ledning och kompetensutveckling. Stöd och utbildning ordnades för cheferna i den nya organisationen. Utifrån resultaten av den kartläggning av revisionspersonalens kompetens som utförts tidigare utarbetades och genomfördes omfattande kurshelheter inom revisionskompetens. Den tid som användes för utbildning vid hela ämbetsverket fördubblades jämfört med året innan och fem arbetsdagar per årsverke användes för utbildning. Enligt svaren i personalenkäten VMbaro var personalens totala arbetstillfredsställelse 3,8, vilket överträffade målet för arbetstillfredsställelsen.

Nya tillsynsuppgifter och en ny delegation

Lagen om öppenhetsregistret medförde nya uppgifter för revisionsverket. En ny webbtjänst och ett nytt webbtjänstsystem skapades för upprätthållandet och övervakningen av registret och dessutom ordnades flera informationsmöten om användningen av registret.

Den nya delegationen vid revisionsverks inledde sin verksamhet 2023. Ordföranden för riksdagens revisionsutskott Johanna Ojala-Niemelä leder delegationen. Den lagstadgade delegationen utvecklar och upprätthåller kontakterna mellan revisionsverket och revisionsverkets intressenter och följer upp revisionsverksamhetens effektivitet och serviceförmåga ur olika samarbetspartners perspektiv.

Den nya strategin styr kraftfullt mot effektivitet och öppenhet

Revisionsverkets nya strategiperiod, som bereddes 2023, inleddes i början av 2024. Utgångspunkten för den nya strategin är att revisionsverket fokuserar på att sköta sina grundläggande uppgifter på ett verkningsfullt och effektivt sätt. Enligt de strategiska prioriteringarna ska revisionsverket

  • stärka förvaltningens redovisningsskyldighet gentemot riksdagen och allmänheten genom gransknings- och tillsynsarbetet

  • producera tillförlitlig och väsentlig gransknings- och tillsynsinformation om frågor som är betydelsefulla för statsfinanserna och ekonomihushållningen

  • stödja en effektiv och lagenlig förvaltning genom sin verksamhet.

Dessa mål möjliggörs av effektivitet, öppenhet och redovisningsskyldighet, utnyttjande av digitalisering och ny teknik samt yrkeskunskap, motivation och en välmående arbetsgemenskap. Utfallet av dessa mål rapporteras första gången i bokslutet för 2024.

Läs mer om Statens revisionsverks bokslut.

 

kategorier