VTV:n vuosikertomukseen koottu tietoa päätöksenteon tueksi

Julkisen talouden haasteet jatkuvat. Siksi valtionhallinnon kustannustehokkuus ja julkisten varojen käytön läpinäkyvyys korostuvat. VTV:n tarkastukset tarjoavat tietoa muun muassa useiden hallitusohjelmaan kirjattujen toimien suunnitteluun.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle vuosikertomuksensa eli yhteenvedon syyskuun 2022 ja elokuun 2023 välillä tekemistään tarkastuksista ja jälkiseurannoista. Eduskunnan tarkastusvaliokunta käsittelee sitä syksyn aikana ja antaa mietinnön täysistunnossa käsiteltäväksi.

Raportointijaksolla tarkastusten aihepiirejä ovat olleet muun muassa riskien ja jatkuvuuden hallintaan, etuus- ja palvelujärjestelmien kehittäminen sekä talous- ja ennakointitiedon hyödyntäminen päätöksenteossa.

VTV:n tilintarkastukset kattavat koko hallinnon. Niitä on keväällä valmistunut 65 kappaletta

Riskienhallintaa valtionhallinnossa kehitetty

Valtion keskeinen tehtävä on varmistaa, että valtion vastuulla olevat toiminnot jatkuvat kaikissa tilanteissa. VTV tarkasti riskienhallintaa valtionhallinnossa vuonna 2018 ja valtion strategisissa yhtiöissä vuonna 2022. Jälkiseurannan perusteella riskien ja jatkuvuuden hallintaa on viime vuosina kehitetty suositusten mukaan.

Yhtiöiden strategiseen intressiin liittyviä riskejä olisi VTV:n tarkastuksen mukaan hyvä tunnistaa ja arvioida kokonaisuutena valtioneuvoston tasolla. Uuteen omistajapoliittiseen periaatepäätökseen olisi VTV:n mukaan hyvä palauttaa maininta siitä, että valtion strategisia intressejä ei tule vaarantaa valtio-omistajan toimin tai yhtiön toimielinten päätöksillä.

Sosiaaliturvaetuuksia ja palvelujärjestelmiä tarkastettu laajasti

Tarkastusvirasto on antanut tarkastuksiin perustuvia suosituksia myös sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun. Uudistuksen yhteydessä tulisi linjata esimerkiksi se, miten yleinen asumistuki ja muut etuisuudet painottuvat matalia ansiotuloja saavien toimeentulon tukemisessa.

Erilaisiin etuus- ja palvelujärjestelmiin kohdistuneet tarkastukset kertovat, että parannuksia julkisiin palvelujärjestelmiin ja lupaprosesseihin on saatu aikaan, mutta tehtävää riittää edelleen. Palveluiden kehittämisessä pitäisi edelleen kiinnittää enemmän huomiota asiakkaiden tarpeisiin ja alueellisiin erityispiirteisiin. Palvelujen digitalisointi palveluntuottajan lähtökohdista käsin ei ratkaise havaittuja epäkohtia.

Sosiaalietuuksia ja palvelujärjestelmiä koskevien tarkastusten aiheina ovat olleet muun muassa yleinen asumistuki, työperusteinen maahanmuutto, julkisen yrityspalvelujärjestelmän toimivuus, sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation rahoitus sekä Suomi.fi-palvelujen kehitys.

Keskitetty ja laadukas tieto luo perustaa päätöksenteolle

Keskipitkän aikavälin kehitysarviot ja julkisen talouden tilastot tarjoavat luotettavan pohjan finanssipoliittiselle ja taloudelliselle päätöksenteolle. Päätöksenteon tueksi tarvitaan kuitenkin kuntien ja hyvinvointialueiden taloudesta yhtenäistä ja kattavaa tilastotietoa, joka tuotetaan keskistetysti. Oikea-aikaiset ennakointiraportit ja tiedon keskitetty koordinointi lisäisivät ennakointitiedon hyödyntämistä päätöksenteossa ja ryhdistäisivät valtioneuvoston ennakointitoimintaa.

Keväällä 2023 tarkastusvirasto kokosi tarkastus- ja valvontahavaintoja talous- ja hallintopolitiikan keskeistä aiheista hallitusohjelmavalmistelun tueksi. Tutustu myös Evästyksiä-julkaisuun.

 

Kategoriat