Information har samlats i Statens revisionsverks årsberättelse som stöd för beslutsfattandet

Utmaningarna inom de offentliga finanserna fortsätter. Därför betonas statsförvaltningens kostnadseffektivitet och transparensen i användningen av offentliga medel. Revisionerna som Statens revisionsverk utför erbjuder information bland annat för planeringen av åtgärderna som ingår i regeringsprogrammet.

Statens revisionsverk har lämnat sin årsberättelse, dvs. ett sammandrag av de revisioner och uppföljningar som gjorts mellan september 2022 och augusti 2023, till riksdagen. Riksdagens revisionsutskott behandlar ärendet under hösten och överlämnar sitt betänkande till plenum för behandling.

Under rapporteringsperioden har teman för revisionerna varit bland annat risk- och kontinuitetshantering, utvecklande av förmåns- och servicesystem samt utnyttjande av ekonomisk information och framsynsinformation vid beslutsfattandet.

Revisionsverkets redovisningsrevisioner omfattar hela förvaltningen. Under våren har revisionsverket färdigställt 65 redovisningsrevisioner.

Riskhanteringen inom statsförvaltningen har utvecklats

Statens centrala uppgift är att säkerställa kontinuiteten i alla situationer för de funktioner som staten ansvarar för. Statens revisionsverk granskade riskhanteringen inom statsförvaltningen 2018 och i statens strategiska bolag 2022. Enligt uppföljningen har hanteringen av risker och kontinuiteten utvecklats enligt rekommendationerna under de senaste åren.

Enligt revisionsverkets revision borde de risker som finns i anslutning till bolagens strategiska intressen identifieras och bedömas som helhet på statsrådsnivå. Ett omnämnande om att statens strategiska intressen inte får äventyras genom den statliga ägarens åtgärder eller genom beslut fattade av bolagsorgan behöver enligt revisionsverket återinföras i det nya ägarpolitiska principbeslutet.

Omfattande granskning av socialförmåner och servicesystem

För att bereda reformen av den sociala tryggheten har Statens revisionsverk gett rekommendationer som baserar sig på revisioner. I samband med reformen borde man till exempel dra upp riktlinjer för hur det allmänna bostadsbidraget och andra förmåner betonas i stödet för utkomsten för personer med låga förvärvsinkomster.

Granskningar av olika förmåns- och servicesystem visar att man åstadkommit förbättringar i de offentliga servicesystemen och tillståndsprocesserna, men det finns fortfarande mycket att göra. I utvecklingen av tjänsterna borde man fortsättningsvis fästa större uppmärksamhet vid kundernas behov och regionala särdrag. En digitalisering av tjänsterna utifrån serviceproducenternas utgångspunkter löser inte de missförhållanden som upptäckts.

Bland annat allmänt bostadsbidrag, arbetsbaserad invandring, ett fungerande offentligt företagsservicesystem, finansiering av digitaliseringen av social- och hälsovården samt Suomi.fi-tjänsternas utveckling har varit teman för revisionerna gällande socialförmåner och servicesystem.

Centraliserad och högklassig information skapar en grund för beslutsfattandet

De medelfristiga utvecklingsprognoserna och statistiken över de offentliga finanserna ger en tillförlitlig grund för det finanspolitiska och ekonomiska beslutsfattandet. Som stöd för beslutsfattandet behövs dock enhetlig och heltäckande statistik över kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi. Statistiken bör produceras centraliserat. Utnyttjandet av framsynsinformation i beslutsfattandet ökar i och med att koordineringen av informationen är centraliserad och framsynsrapporterna utkommer i rätt tid och samtidigt kan statsrådet bättre strukturera sin framsynsverksamhet.

Våren 2023 sammanställde Statens revisionsverk iakttagelser från revisioner, granskningar och tillsyn om centrala ämnen inom ekonomi- och förvaltningspolitiken som stöd för beredningen av regeringsprogrammet. Bekanta dig också med revisionsverkets synpunkter i korthet (publikationen finns i sin helhet endast på finska).

kategorier