Covid-19-elvytystoimien kohdentuminen ja vaikuttavuus ovat tarkastusvirastojen yhteinen haaste

Miten varmistaa, että kansalliset ja kansainväliset elvytyspaketit kohdentuvat oikein? Miten ottaa huomioon elvytystoimien pitkän aikavälin vaikutukset? Covid-19-pandemia korostaa, kuinka tärkeää tarkastusvirastojen kansainvälinen yhteistyö on kestävyyden ja yhteiskunnan toimivuuden turvaamisessa.

Covid-19-pandemian kaltaisen erityistilanteen aikana monet yhteiskunnan toiminnot ovat uuden edessä. Niin myös tarkastusvirastot, joiden tehtävänä on varmistaa ja todentaa talouden toimivuutta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta myös poikkeusoloissa – huolimatta siitä, että tilanteet ja toimintatavat ovat uusia, että muutokset ovat ennakoimattomia ja että päätöksentekoon liittyy normaalia enemmän epävarmuutta.

Vastatakseen tilanteen asettamiin haasteisiin Euroopan tarkastusvirastojen yhteistyöorganisaatio EUROSAI käynnisti kesäkuussa yhteisen Covid-19-projektin. Aloitteen takana olivat Britannian ja Suomen tarkastusvirastot. Projekti on hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti kansainvälinen asiantuntijayhteisö tarvittaessa yhdistää ja tiivistää voimansa yhteisen haasteen edessä.

Turvaa taloudelle tehokkaalla ja oikea-aikaisella elvyttämisellä

Yksi Covid-19-projektin monista alateemoista on nimetty ”Protecting the economy”.  Tämän alaprojektin tavoitteena on vaihtaa tietoa ja hyviä käytäntöjä siitä, kuinka tarkastaa ja arvioida niitä valtioiden toimia, jotka tähtäävät talouden vakauttamiseen eritoten turvaamalla yritysten toimintaedellytykset. Kiinnostuksen kohteena ovat etenkin suorat tuet ja likviditeettituki yrityksille. Lisäksi tarkastellaan valtion taloudenhoidon menettelyjen, kuten velanhallinnan, kysymyksiä muuttuneessa toimintaympäristössä. Alaprojektia johtaa VTV, ja koordinointiryhmässä ovat mukana myös Viro, Portugali ja Britannia. Kaikkiaan työhön osallistuu 15 eri maata.

Työ on käynnistynyt rivakasti ja työsuunnitelma ensi kevääseen saakka on jo sovittu marraskuun alussa pidetyssä kokouksessa.

”Tarkoituksena on tukea mahdollisimman oikea-aikaista ja tehokasta, elpymistä tukevaa tarkastusta Euroopassa, ja odotamme tosissamme saavamme muilta esimerkkiä omaan toimintaamme”, sanoo VTV:n johtaja Matti Okko, joka toimii Suomen päässä projektin vastuuhenkilönä. Mukana hänellä on viiden asiantuntijan innostunut, eri tarkastusprojekteja edustava tiimi VTV:stä.

”Ensimmäinen yhteiskokous antaa odottaa hyvää, mutta paljon on työtä edessäkin”, Matti lisää.

Euroopan tarkastusvirastot laajasti mukana yhteistyössä

Kaikkiaan EUROSAIn Covid-19-projektin sateenvarjon alla on nyt käynnistynyt yhteensä 12 eri alaprojektia, joissa on mukana teemasta riippuen 5–15 maata. Yhteensä Covid-19-projektiin osallistuu yli 30 maata. Alaprojektien aiheet vaihtelevat talouden toimintakyvyn turvaamisesta tarkastusvirastojen rooliin tiedontuottajina ja yhteisten tarkastusten yleisistä hyödyntämismahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon tai kriisitilanteiden erityiskysymyksiin.

Projekti tekee yhteistyötä INTOSAIn (kansainvälinen tarkastusvirastojen yhteistyöjärjestö) kanssa, jotta eurooppalaiseen yhteistyöhön saadaan varmistettua mukaan myös globaali näkökulma. Projektiryhmän työn edistymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, ja projektin tuloksista raportoidaan keväällä 2021 EUROSAIn kongressissa.

Suomi ja VTV haluavat olla aktiivisesti mukana hyödyntämässä ja jakamassa kokemuksia ja tietoja sekä osaltaan tukemassa valtioidenrajat ylittävän, kaikkia koskettavan tilanteen hoitamista. VTV on mukana projektikokonaisuuden koordinointiryhmässä sekä seitsemässä eri alaprojektissa vaihtelevin panoksin.

Elvytystoimien pitkäaikaisten vaikutusten arviointi korostuu ilmastokysymyksissä

Myös toinen mielenkiintoinen EUROSAI-projekti, ”Preparing for future risks and climate crisis: Time for audit to take a long-term view?”, on käynnistymässä. Projektissa tarkastellaan erityisesti koronaelvytyspakettien yhdenmukaisuutta ilmastotavoitteiden kanssa: tukevatko tukitoimet ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja edesauttavatko tukipaketit talouden rakennemuutoksen vihreää siirtymää? Projektissa tarkastelu voi kohdistua joko kansallisiin tukipaketteihin tai Euroopan unionin Next Generation EU -tukipakettiin – parhaassa tapauksessa molempiin.

VTV toimii projektiryhmän varapuheenjohtajana ja avustaa ryhmää vetävää Euroopan tilintarkastustuomioistuinta projektin koordinoinnissa.

Näiden Euroopan tasoisten yhteistyöprojektien lisäksi käynnissä on lukuisa joukko muita Covid-19-kysymyksiin liittyviä projekteja ja yhteistyöryhmiä niin alueellisesti kuin globaalistikin. Tarkastusvirastojen laaja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön on vahva osoitus niiden sitoutuneisuudesta yhteisiin tavoitteisiin ja halusta tehdä yhteistyötä kestävyyden ja vakauden turvaamiseksi sekä Euroopassa että globaalisti.

EUROSAIn projektia on esitelty aikaisemmin uutisessamme ”Euroopan tarkastusvirastot tiivistävät yhteistyötään Covid-19-pandemiaan liittyen”.

Kategoriat