Covid19-stimulansåtgärdernas inriktning och effektivitet är en gemensam utmaning för revisionsverken

Hur säkerställer vi att nationella och internationella stimulanspaket riktas rätt? Hur ska de långsiktiga effekterna av stimulansåtgärderna beaktas? Coronapandemin framhäver hur viktigt det internationella samarbetet mellan revisionsverken är för att trygga hållbarheten och säkerställa ett fungerande samhälle.

Under en så exceptionell situation som coronapandemin ställs många funktioner i samhället inför en ny situation. Så även revisionsverken, som har i uppgift att säkerställa och kontrollera att ekonomin fungerar och att åtgärderna är effektiva även under undantagsförhållanden – trots att det är fråga om nya situationer och förfaringssätt, trots att förändringarna inte kan förutses och trots att en större osäkerhet än normalt är förknippad med beslutsfattandet.

För att tillgodose de utmaningar som situationen innebär inledde den europeiska riksrevisionsorganisationen EUROSAI ett gemensamt covid19-projekt i juni. Initiativet till projektet tog revisionsverken i Storbritannien och Finland. Projektet är ett bra exempel på hur snabbt de internationella expertorganisationerna vid behov förenar och intensifierar sina krafter inför en gemensam utmaning.

Ekonomin tryggas genom effektiva stimulansåtgärder i rätt tid

Ett av covid19-projektets många delteman har fått namnet “Protecting the economy”.  Målet med detta delprojekt är att utbyta information och god praxis om hur man granskar och utvärderar de statliga åtgärder som syftar till att stabilisera ekonomin, särskilt genom att trygga företagens verksamhetsförutsättningar. Direkta stöd och likviditetsstöd till företag är av särskilt intresse. Dessutom granskas frågor som gäller förfaranden vid skötseln av statsfinanserna, till exempel skuldförvaltning, i den förändrade verksamhetsmiljön. Delprojektet leds av Statens revisionsverk och till koordineringsgruppen hör även Estland, Portugal och Storbritannien. Totalt deltar 15 olika länder i arbetet.

Arbetet har inletts energiskt och arbetsplanen fram till nästa vår har redan överenskommits på mötet som hölls i början av november.

”Syftet är att stödja en revision som utförs så effektivt och rättidigt som möjligt och samtidigt stöder stimulansåtgärderna. Vi förväntar oss på allvar att vi får exempel av andra för vår verksamhet”, säger Matti Okko, direktör för Statens revisionsverk och ansvarig för projektet i Finland. Han leder det finska teamet med fem experter som representerar olika revisionsprojekt vid Statens revisionsverk.

“Det första gemensamma mötet gav positiva löften, men vi har mycket arbete framför oss”, tillägger Matti.

Många europeiska revisionsverk deltar i samarbetet

Sammanlagt 12 olika delprojekt har inletts inom ramen för EUROSAI:s covid19-projekt. I delprojekten deltar 5–15 länder beroende på temat. I covid19-projektet deltar sammanlagt över 30 länder. Temana för delprojekten varierar från tryggande av en handlingskraftig ekonomi, revisionsverkens roll som informationsproducenter och de allmänna möjligheterna att utnyttja gemensamma revisioner till särskilda frågor som gäller social- och hälsovården eller krissituationer.

Projektet samarbetar med INTOSAI (den internationella organisationen för högre revisionsorgan) för att även ge det europeiska samarbetet en global aspekt. Projektgruppens arbete följs och utvärderas regelbundet och en rapport om resultaten av projektet läggas fram på EUROSAI:s kongress våren 2021.

Finland och Statens revisionsverk vill aktivt utnyttja och dela med sig av erfarenheter och information samt även stödja hanteringen av den gränsöverskridande situationen som berör alla. Statens revisionsverk är med i projektets koordineringsgrupp och i sju delprojekt i olika omfattning.

Utvärderingen av de långsiktiga effekterna av stimulansåtgärderna framhävs i klimatfrågorna

Inom kort inleds även ett annat intressant EUROSAI-projekt: “Preparing for future risks and climate crisis: Time for audit to take a long-term view?”. I projektet granskas särskilt om de coronarelaterade stimulanspaketen är överensstämmande med klimatmålen: stöder stödåtgärderna förebyggandet av klimatförändringen och främjar stödpaketen den gröna övergången för den ekonomiska strukturomvandlingen? Granskningen under projektet kan gälla antingen nationella stödpaket eller Europeiska unionens Next Generation EU-stödpaket – i bästa fall båda.

Statens revisionsverk är vice ordförande för projektgruppen och bistår Europeiska revisionsrätten, som leder gruppen, i samordningen av projektet.

Utöver dessa samarbetsprojekt som rör Europa finns även ett stort antal andra projekt och samarbetsgrupper med anknytning till covid19-frågor, både på regional och global nivå. Att revisionsverken i så stor omfattning deltar i det internationella samarbetet är ett starkt bevis för att de har förbundit sig till de gemensamma målen och vill samarbeta för att trygga hållbarheten och stabiliteten både i Europa och globalt.

EUROSAI-projektet har tidigare presenterats i vår nyhet ”Europas revisionsverk intensifierar sitt samarbete i anknytning till covid19-pandemin”.

kategorier