Vivi Niemenmaa

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat jäsentymässä kiinteäksi osaksi tarkastustyötä

Tällä viikolla vietetään Euroopan laajuista kestävän kehityksen viikkoa. Me tarkastusvirastossa tuemme valtiontalouden kestävää kehitystä, tarkastamme Agenda 2030 -tavoitteiden kansallista toimeenpanoa ja kehitämme kansainvälisesti kestävän kehityksen tarkastamisen menetelmiä.

Kestävää kehitystä edistäviä toimia olisi arvioitava entistä paremmin

Kestävä kehitys on tarkastusviraston strategiassa vahvasti mukana: missiomme on tukea valtion taloudenhoidon kestävää kehitystä. Kestävä kehitys liittyy myös kansainväliseen työhömme, sillä tarkastusvirastojen globaali kattojärjestö INTOSAI on sitoutunut raportoimaan YK:lle kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) kansallisesta toimeenpanosta.

Vuonna 2019 INTOSAI raportoi YK:lle tarkastusvirastojen havainnoista. Monissa maissa muun muassa huomattiin, että kestävän kehityksen strategiat eivät ole vielä konkretisoituneet valtioiden budjetteihin. Myös VTV totesi kestävän kehityksen hallintomallia käsittelevässä tarkastuksessa vuonna 2019, että kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden valtiontaloudellisia kustannuksia ja vaikutuksia tulisi arvioida nykyistä paremmin.

INTOSAI kartoitti myös tarkastusvirastojen kohtaamia haasteita SDG-aiheisissa tarkastuksissa ja löysi esimerkiksi politiikan yhtenäisyyden arvioimiseen sekä tiedon saatavuuteen ja laatuun liittyviä ongelmia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät lujasti toisiinsa

Tällä hetkellä maailman tarkastusvirastot arvioivat kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa esimerkiksi julkisten hankintojen, lähisuhdeväkivallan ja ympäristöongelmien näkökulmista.

Meille VTV:ssä yksittäisten SDG-tavoitteiden lisäksi keskeistä on kaikkien tavoitteiden välinen dynamiikka, ovathan päällekkäiset ja pahimmassa tapauksessa eri suuntiin vievät toimet myös valtiontalouden kannalta tuhlaavia. Parhaillaan meillä on käynnissä työ, jossa haarukoimme politiikkaristiriitoja analysoivia menetelmiä ja lisäksi testaamme USA:n ja Brasilian kehittämää työkalua hallinnon päällekkäisyyksien ja katvealueiden tunnistamiseen.

Vuonna 2015-hyväksytyt SDG-tavoitteet ovat meille tärkeitä paitsi tarkastuskohteena myös tarkastusten arviointiperusteiden lähteenä. SDG-tavoitteiden lisäksi pidämme tärkeänä kestävän kehityksen ”juuria”, kuten tulevien sukupolvien näkökulmaa. Pitkää aikaväliä edustaa esimerkiksi uuden vuosikertomuksemme elinkaarikustannusteema. Muistutamme, että on tärkeää arvioida investointien kustannuksia koko elinkaaren ajalta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on 17: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice and strong institutions, partnerships for the goals.

VTV pitää tärkeinä kestävään kehitykseen liittyviä periaatteita: talouden, ihmisten ja ympäristön yhteensovittamista, ylisukupolvisuutta ja globaaleja linkkejä. Lisäksi kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ovat hyödyllisiä tarkastustyössä useallakin tavalla.

Koronakriisi korostaa kestävän kehityksen globaalia luonnetta

Olemme painineet tänä vuonna koronakriisin kanssa. Koko kriisi on saanut alkunsa luontoon kohdistuvasta paineesta, ja se on vaikuttanut dramaattisesti niin globaaliin terveystilanteeseen kuin talouteenkin. Pitkän aikavälin tarkastelu auttaa myös tulevien kriisien tunnistamisessa, joista yksi mahdollinen on ilmastokriisi. VTV:llä on ilmastorahoitukseen liittyvää yhteistyötä sisarvirastojen kanssa niin Euroopassa kuin laajemmin. Kehitämme työkaluja pitkän aikavälin riskien tunnistamiseen ja sen arvioimiseen, miten koronaelvytyspaketit tukevat ilmastotoimia.

VTV myös johtaa globaalia ympäristöpolitiikan tarkastamiseen työryhmää. Työssä on mukana lähes 80 maata, ja tällä hetkellä keskitymme työssä ilmastorahoituksen lisäksi muovijätteeseen ja kestävään liikenteeseen. Puheenjohtajuus tarjoaa VTV:lle aitiopaikan globaaliin ympäristöpolitiikkaan ja vaikuttavuutemme lisäämiseen. Ympäristöongelmia, kuten kestävän kehityksen kysymyksiä, emme voi ratkaista vain yhden maan voimin. Ongelmat ja ratkaisut niihin ovat globaaleja, sen on viimeistään koronakriisi meille osoittanut.

Kestävän kehityksen näkökulmasta tarkastusteemat ovat laajoja ja toisiinsa linkittyviä ja ne vaativat systeemistä, poikkihallinnollista tarkastelua. Myös aikajänne on usein pitkä. Tämän ja ensi vuoden aikana kehitämme edelleen kestävän kehityksen huomioivaa lähestymistapaa sekä keinoja ottaa kestävän kehityksen tavoitteet entistä paremmin huomioon tarkastustyössä.

Kategoriat