Målen för hållbar utveckling är på väg att bli en integrerad del av revisionsarbetet

Den här veckan är en europeisk vecka för hållbar utveckling. Vi på revisionsverkets stöder en hållbar utveckling av statsfinanserna, granskar det nationella genomförandet av Agenda 2030 och utvecklar internationellt metoder för revision av hållbar utveckling.

Åtgärder som främjar hållbar utveckling bör utvärderas bättre

Hållbar utveckling är ett starkt inslag i revisionsverkets strategi: vår mission är att stödja hållbar utveckling i skötseln av statsfinanserna. Hållbar utveckling berör också vårt internationella arbete eftersom INTOSAI, den globala paraplyorganisationen för revisionsmyndigheter, förbundit sig att rapportera till FN om nationellt genomförande av handlingsprogrammet Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (SDG).

År 2019 rapporterade INTOSAI om revisionsmyndigheternas observationer till FN. I många länder upptäckte man bl.a. att hållbarhetsstrategierna ännu inte konkretiserats i staternas budgetar. I en granskning av förvaltningsmodellen för hållbar utveckling 2019 konstaterade också Statens revisionsverk att de statsfinansiella kostnaderna och effekterna av hållbarhetsfrämjande åtgärder bör utvärderas bättre än idag.

INTOSAI kartlade även vilka utmaningar revisionsmyndigheter möter vid revisioner inom SDG-temat och upptäckte t.ex. problem med utvärderingen av politikens enhetlighet samt informationens tillgänglighet och kvalitet.

FN:s mål för hållbar utveckling är starkt sammanlänkade

För närvarande bedömer världens revisionsmyndigheter genomförandet av hållbarhetsmålen ur olika perspektiv som t.ex. offentlig upphandling, våld i nära relationer och miljöproblem.

För oss på revisionsverket är förutom enskilda SDG-mål också dynamiken mellan alla mål det centrala. När åtgärder överlappar eller i värsta fall drar åt olika håll är det ju slöseri, även med tanke på statsfinanserna. Just nu arbetar vi med att utvärdera analysmetoder för politikkonflikter och testar också ett verktyg utvecklat av USA och Brasilien för identifiering av överlappningar och missade områden i förvaltningen.

SDG-målen, som antogs 2015, är viktiga för oss, inte bara som revisionsobjekt utan även som källa till bedömningskriterier för revisionerna. Utöver SDG-målen är “rötterna” i hållbar utveckling viktiga för oss, bl.a. de kommande generationernas perspektiv. Långsiktigheten representeras t.ex. av livscykelkostnadstemat i vår nya årsberättelse. Vi påminner om hur viktigt det är att beräkna investeringskostnaderna över hela livscykeln.

SDG-målen: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice and strong institutions, partnerships for the goals.

Revisionsverket anser att principerna i hållbar utveckling är viktiga: samordning av ekonomi, människor och miljö, arv över generationer och globala länkar. Dessutom är målen för hållbar utveckling (SDG) till nytta i revisionsarbetet på flera sätt.

Coronakrisen understryker den globala karaktären av hållbar utveckling

Detta år har vi brottats med coronakrisen. Hela krisen hade sitt ursprung i en belastning på naturen och har påverkat både hälsoläget och ekonomin på ett dramatiskt sätt globalt. Ett långsiktigt perspektiv hjälper också till att identifiera kommande kriser, där klimatkrisen är en av de möjliga kriserna. Revisionsverket samarbetar kring klimatfinansiering med systermyndigheter i Europa och även bredare. Vi utvecklar verktyg för identifiering av långsiktiga risker och för utvärdering av hur coronastimulanspaketen stöder klimatåtgärderna.

Revisionsverket leder också en global arbetsgrupp för revision av miljöpolitik. Nästan 80 länder deltar i arbetet och just nu fokuserar vi på klimatfinansiering samt plastavfall och hållbara transporter. Ordförandeskapet ger oss ett unikt perspektiv på global miljöpolitik och på hur vi kan öka vår effekt. Miljöproblem och hållbarhetsfrågorna kan inte lösas med insatser i bara ett land. Problemen och lösningarna är globala, vilket i alla fall coronakrisen visat slutgiltigt.

Revisionsteman med hållbarhetsperspektiv är breda och sammanlänkade och kräver systemisk, förvaltningsövergripande granskning. Dessutom är tidsspannet ofta långt. I år och nästa år vidareutvecklar vi vårt angreppssätt som beaktar hållbar utveckling och metoderna för att beakta hållbarhetsmålen ännu bättre i revisionsarbetet.

kategorier