Tarkastusvirastojen työ tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seurantaa

Maailman tarkastusvirastot ovat arvioineet YK:n kestävän kehityksen tavoitteita strategioiden, ohjausjärjestelmien, toimeenpanon tehokkuuden ja vaikutusten, vero- ja tukijärjestelmien sekä väärinkäytösten estämisen näkökulmasta. VTV:n johtama INTOSAIn ympäristöryhmä julkaisi analyysin viimeaikaisista tarkastushavainnoista YK:n kestävän kehityksen tavoitteita seurantaa koordinoivaan korkean tason kokoukseen.

Tarkastusvirastot ympäri maailmaa ovat olleet mukana kestävän kehityksen tavoitteiden arvioimisessa vuodesta 2016 lähtien. Ensin käynnistettiin globaali hanke, jossa arvioitiin hallitusten valmiutta panna toimeen kestävän kehityksen tavoitteita. Myös VTV julkaisi kestävän kehityksen hallintomallia käsittelevän tarkastuksen vuonna 2019, ja kaksi vuotta myöhemmin tarkastuksen jälkiseurannan. Sittemmin on siirrytty kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon arvioimiseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) seurantaa koordinoiva korkean tason poliittinen foorumi (High Level Political Forum) kokoontuu heinäkuussa, ja tarkastusvirastojen kansainvälinen kattojärjestö INTOSAI järjesti 13.7. oheistapahtuman foorumissa. Tilaisuudessa todettiin, että kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevien tarkastusten tuloksista viestiminen on tärkeää muutoksen aikaansaamiseksi, tavoitteet ovat innoittaneet uusien menetelmien kehittämiseen ja ne ovat globaaleina tavoitteina lisänneet yhteistyötä tarkastusvirastojen välillä.

Tilaisuutta varten VTV:n johtama INTOSAIn ympäristötyöryhmä (Working Group on Environmental Auditing, WGEA) julkaisi analyysin viimeaikaisista tarkastushavainnoista tänä vuonna foorumissa tarkastelussa olevista tavoitteista: SDG 6 puhtaasta vedestä, SDG 7 puhtaasta energiasta ja SDG 11 kestävistä kaupungeista.

Tarkastusvirastoilla on erilaisia lähestymistapoja kestävän kehityksen tavoitteiden tarkastamiseen. Kun Kanadassa kaikki tuloksellisuustarkastukset liitetään kestävän kehityksen tavoitteisiin, on niiden merkitys vähäinen joissakin muissa länsimaissa. VTV:llä keskitytään enemmän kestävän kehityksen ydinajatuksiin, kuten pitkään aikaväliin sekä ympäristön, talouden ja sosiaalisen ulottuvuuden väliseen dynamiikkaan. Monissa globaalin etelän maissa SDG:t liittyvät olennaisesti kansallisiin kehitystavoitteisiin ja ovat siten lähtökohtaisesti tärkeitä.

Viestejä ympäristöaiheisista tarkastuksista

INTOSAIn ympäristötyöryhmän WGEA:n näkemyksen mukaan kaikki tarkastukset tuottavat tietoa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Esimerkkinä vesiaiheista (SDG 6) on Intian tarkastusvirasto arvioinut pohjavesien hallinnointia ja juomavesiohjelmia. Tulvavesiä koskeva tarkastus kehotti hallintoa tarkastelemaan tulvavesiä vesiresurssina sellaisessa tilanteessa, jossa niukkuus vedestä lisääntyy.

Yhdysvaltojen tarkastusvirasto on puolestaan arvioinut hallinnon toimia juomaveden sisältämän lyijyn riskien hallinnassa. Tilastollinen analyysi osoitti, että haavoittuvassa asemassa oleva väestö asui todennäköisemmin lyijyä sisältävien putkien päässä.

Puhtaan energian (SDG 7) osalta Ison-Britannian tarkastusvirasto havaitsi, että kotitalouksen energiansäästöön tähtäävä avustusjärjestelmä kärsi hätäisestä toimeenpanosta. Samaan aikaan sen tavoitteet työpaikkojen nopeasta luomisesta eivät toteutuneet. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen arvio EU:n hiilialueille suunnatusta tuesta totesi, ettei sillä juuri saavutettu ilmastosiirtymää koskevia tavoitteita. Itävallassa tarkastusvirasto puolestaan havaitsi, että liittohallitukselta puuttuu lämmitys- ja viilennysstrategia eikä hiilestä irtautumiselle ole tavoitteita.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Viron tarkastusvirasto ovat arvioineet viime vuosina fossiilisille polttoaineille suunnattuja tukia. Virossa havaittiin, ettei ympäristölle haitallisia tukia ole tunnistettu eikä niiden vaikutuksia arvioitu. Tarkastusvirastojen havainnot kertovat, että fossiilisia polttoaineita koskevan SDG 12c:n toteuttaminen  haitallisten tukien vaiheittaisesta lopettamisesta takkuaa. Politiikkajohdonmukaisuus on yksi INTOSAI WGEA:n teemoista, jossa se pyrkii tukemaan tarkastusvirastojen arviointityötä.

Kestäviin kaupunkeihin (SDG 11) liittyen Latvia on tarkastanut jätehuoltoa. Tarkastuksessa biojätteen keräysjärjestelmän toimeenpano todettiin kaoottiseksi. Iso-Britannia tarkasti rikollisuuden ja petosten riskiä jätehuollossa, sillä sen on arvioitu olevan laajalle levinnyttä ja vaikuttavan niin ympäristöön kuin ihmisiinkin. Viron tarkastusvirasto puolestaan totesi, että jätemaksuja välttääkseen toimijat voivat ilmoittaa jätteen hyödynnettäväksi, vaikka se itse asiassa viedään kaatopaikalle.

Itävallan ja Ison-Britannian virastot ovat tarkastaneet terveydelle haitallisia autojen päästöjä. Itävalta suositteli lisätoimenpiteitä joukkoliikenteen tukemiseen ja nopeusrajoituksia, kun Iso-Britannia taas peräänkuulutti parempaa yleiskuvaa ja eri toimenpiteiden suhteellisen vaikuttavuuden tarkastelemista. Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi, että kunnianhimoisesta politiikasta huolimatta Euroopan kaupungit eivät ole onnistuneet kestävän liikkumisen edistämisessä.

Kuten edellä esitellyt esimerkit osoittavat, tarkastusvirastojen tekemät arvioinnit tunnistavat SDG-tavoitteisiin liittyvien politiikkojen toimeenpanon ongelmia. Tarkastusvirastot peräänkuuluttavat kunnon strategioita, koordinoitua toimeenpanoa sekä toimintamallien noudattamista. Virastot kehottavat kiinnittämään huomiota rahoitusjärjestelmien tuloksellisuuteen niin yksittäisten toimenpiteiden kuin koko hallinnon tasolla.

Kansalliset tarkastushavainnot antavat tärkeitä syötteitä kestävän kehityksen tavoitteiden globaalin toimeenpanon ongelmien tunnistamiseen.

Lisää aiheesta: Environmental audits contribute to the follow-up and review of the SDGs (environmental-auditing.org)

Lisää WGEA:n uudesta työohjelmasta: WGEA’s new Work Plan reflects the pressing problems of our time

Kategoriat