Virkamiesjohdon sidonnaisuusilmoitusten teossa löytyy vielä skarpattavaa

Valtion virkamiesjohdolla on velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan. Ilmoittamistapaa uudistettiin viime vuonna, jotta ilmoitukset olisivat muodoltaan yhdenmukaisia. Vaikuttaa kuitenkin, ettei uudistuneita vaatimuksia tunneta vielä riittävän hyvin.

Valtion virkamiesjohdon on aina annettava tiedot elinkeinotoiminnastaan, yritysomistuksistaan, varallisuudestaan, veloistaan, sivutoimistaan ja muista sidonnaisuuksistaan. Näillä tiedoilla voi olla merkitystä, kun arvioidaan henkilön edellytyksiä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää osaltaan julkishallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja tukee sitä kautta luottamusta hallintoon.

Mahdollisissa eturistiriidoissa tärkeintä ei ole, miltä itsestä tuntuu, vaan miten muut näkevät tilanteen. Virkaan nimitettävän antama sidonnaisuusilmoitus on myös työkalu niille, jotka tekevät nimityksiä virkoihin.

Tarkastimme tuoreessa lähipiiritapahtumia käsittelevässä tarkastuksessa myös ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuusilmoituksia. Kävimme läpi yhteensä 210 ilmoitusta virkamiesjohdolta ja ministerien erityisavustajilta. Lopputulemana totesimme, ettemme havainneet sidonnaisuusilmoitusten sisällöissä ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisessa olennaisia puutteita.

Sidonnaisuusilmoituksia tarkennettiin ja erityisavustajat lisättiin mukaan

Euroopan neuvoston korruption vastainen toimielin (GRECO) antoi vuonna 2018 viidennellä arviointikierroksellaan Suomelle toimenpidesuosituksia, joilla ehkäistään valtion johtavien virkamiesten, ministerien ja lainvalvontaviranomaisten toimintaan liittyvää korruptiota.

GRECO suositti muun muassa, että sidonnaisuusilmoituksia analysoitaisiin järjestelmällisemmin ja ilmoittamiskäytäntöjä kehitettäisiin. Tämän pohjalta 1.6.2022 uudistettiin virkamieslain (750/1994) pykälää 8 a, jossa säädetään valtion johtavaan virkaan nimitettävien henkilöiden sidonnaisuuksista ilmoittamisesta.

Uudistuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa sidonnaisuusilmoituksia niin, että virkamiehiltä pyydetään samat tiedot tehtävästä riippumatta. Tällöin virkamiehelle itselleen ei jää enää harkintavaltaa siihen, mitkä tiedot hän katsoo merkityksellisiksi.

Pykälän piiriin ulotettiin myös GRECO:n suosituksen mukaisesti ministerien erityisavustajat, joilla GRECO katsoi tosiasiallisesti olevan yhtä laajat oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet valmisteltaviin asioihin kuin ministereillä.

Sidonnaisuusilmoitusten ajantasaisuus vaihtelee

Vaikka uudistettua ilmoitusvelvollisuutta on noudatettu ja ilmoitukset on annettu ilman olennaisia puutteita, tarkastuksessamme selvisi, että tarkennettuja vaatimuksia ei silti kaikilta osin noudateta.

Annettujen tietojen oikeellisuudesta vastaa käytännössä virkamies itse. Lisäksi asianomaisella viranomaisella eli hallinnonalan ministeriöllä on velvollisuus vastata tietojen ajantasaisuudesta oman hallinnonalansa osalta.

Kun virkanimitystä harkitaan, ensimmäiset sidonnaisuusilmoitukset annetaan vielä keskimäärin hyvin, mutta tämän jälkeen käytännöt tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi vaihtelivat ministeriöittäin. Keinovalikoima varmistaa tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta on rajallinen, eikä siihen ole olemassa yksityiskohtaisia säännöksiä.

Tarkastus antoi myös viitteitä, että sidonnaisuusilmoitukset eivät olleet kaikilta osin ajantasaisia tai ne sisälsivät puutteita. Joistain ilmoituksista puuttui muista viranomaisrekistereistä ilmeneviä tietoja, ja osa ilmoituksista oli sen verran vanhoja, että niissä ilmoitetut roolit eivät olleet enää voimassa.

Uusia lain vaatimuksia ei vielä täysin noudateta

Ajantasaisuuden turvaamiseksi valtiovarainministeriö suosittelee ainakin verkossa julkaistavien tietojen päivittämistä vuosittain. Ministeriöissä vaikuttaisi olevan tapana muistuttaa virkamiehiä ilmoitusten päivittämisestä, mutta muistuttamisen rytmi vaihtelee ministeriöittäin.

Kiinnitimme huomiota myös siihen, että vielä tarkastuksen aikaan saimme käyttöömme huomattavan määrän ilmoituksia, joissa oli käytetty virkamieslain vanhan pykälän 8 a aikaista sidonnaisuusilmoituslomaketta. Vanhassa lomakkeessa ilmoittaja on vielä voinut itse arvioida sidonnaisuuden merkityksellisyyttä suhteessa kykyynsä hoitaa virkansa vaatimia tehtäviä.

Kaikkia ilmoituksia ei siis ollut päivitetty vastaamaan muuttuneen lain vaatimuksia tarkastukseen mennessä. Syyt voivat olla monenlaisia, koska ministeriöiden valvontakäytänteet vaihtelevat.

Isossa kuvassa voi arvioida, että läpinäkyvyys virkamiesjohdon sidonnaisuuksista on hyvällä tasolla. Jotta lain nykyiset vaatimukset toteutuisivat käytännössä, on kuitenkin osan ilmoitusvelvollisista ja ministeriöistä vielä vähän skarpattava.

Kategoriat