Tjänstemannaledningen måste ännu skärpa sig lite när det gäller redogörelserna för bindningar

Statens tjänstemannaledning är skyldig att redogöra för sina bindningar. Sättet att göra redogörelserna förnyades i fjol i syfte att förenhetliga redogörelsernas form. Det verkar dock som om man ännu inte känner till de nya kraven tillräckligt väl.

Statens tjänstemannaledning ska alltid lämna en redogörelse för sin näringsverksamhet, sitt ägande i företag och annan förmögenhet, sina skulder, sina bisysslor och sina övriga bindningar. Denna information kan ha betydelse när man bedömer en persons förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till en tjänst.

Redogörelsen för bindningar ökar öppenheten och genomsynligheten inom den offentliga förvaltningen och stödjer därigenom förtroendet för förvaltningen.

I eventuella intressekonflikter är det viktigaste inte hur man själv känner sig, utan hur andra ser på situationen. Den redogörelse för bindningar som en person som utnämns till en tjänst lämnar är också ett verktyg för dem som utnämner till tjänster.

Vid en färsk granskning av närståendetransaktioner granskade vi också den högsta tjänstemannaledningens redogörelser för bindningar. Vi gick igenom sammanlagt 210 redogörelser från tjänstemannaledningen och ministrarnas specialmedarbetare. Slutsatsen var att det inte fanns väsentliga brister i innehållet i redogörelserna för bindningar och inte heller i iakttagandet av redovisningsskyldigheten.

Redogörelserna för bindningar preciserades och specialmedarbetarna inkluderades

Europarådets organ mot korruption (GRECO) gav 2018 under sin femte utvärderingsomgång Finland åtgärdsrekommendationer för att förebygga korruption i statens ledande tjänstemäns, ministrarnas och lagtillsynsmyndigheternas verksamhet.

GRECO rekommenderade bland annat att redogörelserna för bindningar ska analyseras mer systematiskt och att redogörelsepraxisen ska utvecklas. Utifrån detta förnyades paragraf 8 a i statstjänstemannalagen (750/1994) den 1 juni 2022. I paragrafen föreskrivs om redogörelse för bindningar för personer som utnämns till ledande statliga tjänster.

Målet för förnyelsen var att förenhetliga redogörelserna för bindningar så att tjänstemännen ombeds lämna samma information oberoende av uppgift. Då har tjänstemännen själva inte längre prövningsrätt i fråga om vilken information de anser vara betydelsefull.

I enlighet med GRECO:s rekommendation inkluderades också ministrarnas specialmedarbetare i paragrafen. GRECO ansåg att dessa de facto har lika omfattande rättigheter och möjligheter som ministrarna att påverka de ärenden som bereds.

Aktualiteten i redogörelserna för bindningar varierar

Trots att den förnyade redovisningsskyldigheten har iakttagits och redogörelserna har lämnats utan väsentliga brister, framgick det vid vår granskning att de preciserade kraven ändå inte till alla delar iakttas.

I praktiken ansvarar tjänstemännen själva för att informationen är korrekt. Dessutom ansvarar den behöriga myndigheten, dvs. ministeriet inom förvaltningsområdet, för att informationen i fråga om det egna förvaltningsområdet är aktuell.

När man överväger en tjänsteutnämning lämnas de första redogörelserna för bindningar i genomsnitt på ändamålsenligt sätt, men därefter varierade praxisen för att säkerställa att informationen är aktuell mellan ministerierna. Metoderna för att säkerställa att informationen är korrekt och aktuell är begränsade och det finns inga detaljerade bestämmelser om detta.

Granskningen gav också en tydlig antydan om att redogörelserna för bindningar inte till alla delar var aktuella eller att de var bristfälliga. Vissa redogörelser saknade uppgifter från andra myndighetsregister och en del redogörelser var så gamla att rollerna som uppgavs i dem inte längre var i kraft.

De nya kraven i lagen följs ännu inte helt

För att trygga aktualiteten rekommenderar finansministeriet att åtminstone de uppgifter som publiceras på webben uppdateras årligen. Vid ministerierna verkar det vara brukligt att påminna tjänstemännen om att uppdatera redogörelserna, men rytmen för påminnelserna varierar mellan ministerierna.

Vi lade också märke till att vi ännu under granskningen fick tillgång till ett betydande antal redogörelser där man hade använt blanketten för redogörelse för bindningar enligt den gamla paragrafen 8 a i statstjänstemannalagen. På den gamla blanketten har den som gjort redogörelsen ännu själv kunnat bedöma bindningens betydelse i förhållande till sin förmåga att sköta de uppgifter som tjänsten kräver.

Alla redogörelser hade alltså inte uppdaterats före granskningen så att de motsvarade kraven i den ändrade lagen. Orsakerna till detta kan vara många, eftersom ministeriernas tillsynspraxis varierar.

På det stora hela kan man bedöma att transparensen i tjänstemannaledningens bindningar håller god nivå. För att de nuvarande lagkraven ska uppfyllas i praktiken måste dock en del av de redovisningsskyldiga och ministerierna ännu skärpa sig lite.

kategorier