Erilliskertomus valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2021. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtion tilinpäätös laadittu säädösten mukaisesti ja onko talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä noudatettu. Lisäksi VTV tarkasti, raportoiko hallitus vuosikertomuksessa säädösten mukaisesti valtion ja julkisen talouden tilasta sekä toiminnan tuloksellisuudesta.

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella valtion tilinpäätös vuodelta 2021 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Näistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 9 kirjanpitoyksikölle. Varainhoitovuodelta 2021 tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 61 tilintarkastuskertomusta.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan olennaisilta osin säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista. Talousarvioesityksen yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan riittävällä tavalla, mutta toiminnallisen tuloksellisuuden ja kustannusvaikuttavuuden raportoinnissa on puutteita. Hallitusohjelman keskeisimpien tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan melko kattavasti. Kestävän kehityksen tilasta raportoidaan tiiviisti. Ministeriöiden raportointi kestävän kehityksen toimista omilla hallinnonaloillaan ei anna selkeää kuvaa toimien tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Julkista taloutta käsitellään hallituksen vuosikertomuksessa pääosin kattavasti. Valtionvelan korkoriskiä ja sen merkitystä tulisi havainnollistaa kertomuksessa selkeämmin ja monipuolisemmin. Valtiokonsernin taloudellisen aseman raportointia kokonaisuutena tulisi vahvistaa.

Kaikki tilintarkastuskertomukset löydät täältä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-K202022vp