Särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

Statens revisionsverk har granskat statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2021. Granskningen gällde huruvida statsbokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och om budgeten och bestämmelserna om den har iakttagits. Dessutom granskade revisionsverket om regeringen i årsberättelsen har på föreskrivet sätt rapporterat om statsfinanserna och de offentliga finanserna samt om verksamhetens resultat.

På basis av revisionen av statsbokslutet har statsbokslutet för 2021 gjorts upp i enlighet med bestämmelser om det.

Revisionsverket påpekar att det i vissa revisioner upptäckts förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna, vilket i fråga om 9 bokföringsenheter föranlett ett negativt ställningstagande till lagenligheten. För finansåret 2021 gav revisionsverket totalt 61 revisionsberättelser om redovisningsrevisionerna av ministerier och andra bokföringsenheter.

Regeringens årsberättelse innehåller en redovisning av de relevanta föreskrivna ärendehelheterna. Redovisningen av de sociala effektmålen i budgetpropositionen är tillräcklig, men det finns brister i redovisningen av den funktionella effektiviteten och kostnadseffekterna. Beskrivningen av utfallet av de centrala målen i regeringsprogrammet är förhållandevis omfattande. Rapporteringen om tillståndet för hållbar utveckling är koncis. Ministeriernas rapportering om åtgärderna för hållbar utveckling inom sina egna förvaltningsområden ger inte en klar bild av åtgärdernas effektivitet och verkningsfullhet.

Regeringens årsberättelse redovisar i huvudsak heltäckande om den offentliga ekonomin. Ränterisken gällande statsskulden och dess betydelse bör åskådliggöras på ett tydligare och mångsidigare sätt. Rapporteringen om statskoncernens ekonomiska ställning som helhet bör stärkas.

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-B202022rd