Erilliskertomus valtion vuoden 2022 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2022. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtion tilinpäätös laadittu säädösten mukaisesti ja onko talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä noudatettu. Lisäksi VTV tarkasti, raportoiko hallitus vuosikertomuksessa säädösten mukaisesti valtion ja julkisen talouden tilasta sekä toiminnan tuloksellisuudesta.

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella valtion tilinpäätös vuodelta 2022 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Näistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 10 kirjanpitoyksikölle. Varainhoito-vuodelta 2022 tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 61 tilintarkastuskertomusta.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan olennaisilta osin säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista. Talousarvioesityksen yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan riittävällä tavalla, mutta toiminnallisen tuloksellisuuden ja kustannusvaikuttavuuden raportoinnissa on puutteita. Hallitusohjelman keskeisimpien tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan kattavasti. Kestävän kehityksen yleisestä tilasta raportoidaan vuosikertomuksessa hyvin. Ministeriöiden raportointi kestävän kehityksen toimista omilla hallinnonaloillaan antaa aiempaa paremman kuvan toimien tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Julkista taloutta käsitellään hallituksen vuosikertomuksessa pääosin kattavasti. Julkisen talouden rahoitusasematavoitteiden kuvaus on suppeaa. Valtiokonsernin taloudellisen aseman raportointia kokonaisuutena tulisi vahvistaa.

Kaikki tilintarkastuskertomukset löydät täältä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-K162023vp