Särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2022

Statens revisionsverk har granskat statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2022. Revisionen gällde huruvida statsbokslutet har upprättats enligt författningarna och huruvida budgeten och bestämmelserna om den har iakttagits. Dessutom granskade revisionsverket huruvida regeringen rapporterade i årsberättelsen om läget för statsfinanserna och den offentliga ekonomin samt om verksamhetens resultat i enlighet med författningarna.

På basis av revisionen av statsbokslutet har statsbokslutet för 2022 gjorts upp i enlighet med bestämmelser om det.

Revisionsverket påpekar att det i vissa revisioner upptäckts förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna, vilket i fråga om 10 bokföringsenheter föranlett ett negativt ställningstagande till lagenligheten. För finansåret 2022 gav revisionsverket totalt 61 revisionsberättelser om redovisningsrevisioner av ministerier och andra bokföringsenheter.

Regeringens årsberättelse innehåller en redovisning av de relevanta föreskrivna ärendehelheterna. Redovisningen av de sociala effektmålen i budgetpropositionen är tillräcklig, men det finns brister i redovisningen av den funktionella effektiviteten och kostnadseffekterna. Rapporteringen om utfallet av de centrala målen i regeringsprogrammet är omfattande. Rapporteringen om det allmänna läget för hållbar utveckling är bra i årsberättelsen. Ministeriernas rapportering om åtgärderna för hållbar utveckling inom sina förvaltningsområden ger en bättre bild än tidigare av åtgärdernas effektivitet och verkningsfullhet.

Regeringens årsberättelse redovisar i huvudsak heltäckande om den offentliga ekonomin. Beskrivningen av målen för det nominella saldot i de offentliga finanserna är knapphändig. Rapporteringen om statskoncernens ekonomiska ställning som helhet bör stärkas.

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-B162023rd