Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi eduskunnalle 12.12.2019 finanssipolitiikan valvonnan raportin. Raportti sisältää arvion julkista taloutta koskevasta tavoitteenasettelusta sekä arvion finanssipolitiikan EU-sääntöjen ja kansallisen finanssipoliittisen lainsäädännön noudattamisesta.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) lakisääteinen tehtävä on valvoa osana valtiontalouden hoidon tarkastamista finanssipoliittisen lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Valvontatehtävän suorittamiseksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut alustavaa talousarviosuunnitelmaa sekä sen taustalla olevaa aineistoa mukaan lukien hallituksen talousarvioesitystä vuodelle 2020 sekä julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2020–2023 ja sen pohjana käytettyä valtiovarainministeriön talousennustetta.

Valtiontalouden tarkastusviraston marraskuussa 2019 julkaiseman arvion mukaan Suomi on vaarassa rikkoa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan sääntöjä, joilla varmistetaan julkisen talouden vakautta. Finanssipolitiikan valvonnan raportti sisältää marraskuun arviota tarkemmat analyysit muun muassa siitä, miten Suomi noudattaa finanssipolitiikan EU-sääntöjä.

Julkisyhteisöjen rakenteellisen alijäämän ja julkisten menojen kehityksessä saattaa syntyä merkittävä poikkeama rajoista, jotka on määritelty EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa. Suomen julkiset menot ovat ensi vuonna kasvamassa nopeammin kuin EU-säännöissä on määritelty. Lisäksi julkisen talouden rakenteellinen alijäämä ei ennusteiden perusteella vähene Euroopan unionin neuvoston suosituksen mukaisesti. Vaikka merkittävän poikkeaman raja-arvo ylittyisi, rakenteellista jäämää koskeva ylitys olisi tämänhetkisten kuitenkin tietojen valossa pieni.

Tarkastusviraston mukaan vuoden 2020 talousarvion ja vuoden 2019 lisätalousarvioiden valmistelussa on noudatettu valtion menokehyssääntöä. Valtion menokehysjärjestelmään on vaalikaudeksi 2019–2023 tuotu niin kutsuttu poikkeusolojen mekanismi, joka antaa mahdollisuuden lisätä menoja vakavassa taantumassa. Uusi poikkeusolojen mekanismi ei VTV:n arvion mukaan vaaranna kehysjärjestelmän uskottavuutta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K202019vp