Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

Statens revisionsverk lämnade sin rapport om övervakningen av finanspolitiken till riksdagen 12 december 2019. I rapporten gör revisionsverket en bedömning av målsättningen för de offentliga finanserna samt av efterlevnaden av EU:s finanspolitiska regelverk och den nationella finanspolitiska lagstiftningen.

Statens revisionsverks lagstadgade uppdrag är att som en del av kontrollen av skötseln av statsfinanserna utöva tillsyn av efterlevnaden av lagen om finanspolitiken och de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen. Inom denna tillsynsuppgift har Statens revisionsverk granskat utkastet till budgetplan och dess bakgrundsmaterial inklusive regeringens budgetproposition 2020 samt planen för de offentliga finanserna 2020–2023 och dess underlag i form av Finansministeriets ekonomiska prognos.

Enligt revisionsverkets bedömning av november 2019 riskerar Finland att bryta mot de regler i den förebyggande delen av Europeiska unionens finanspolitiska pakt som syftar till att säkerställa de offentliga finansernas stabilitet. Jämfört med novemberbedömningen innehåller rapporten om övervakningen av finanspolitiken noggrannare analyser av bland annat hur väl Finland lever upp till EU:s finanspolitiska regler.

Den offentliga sektorns strukturella underskott och utvecklingen av de offentliga utgifterna kommer eventuellt att avvika betydligt från de tröskelvärden som fastställs i stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del. De offentliga utgifterna kommer nästa år att öka snabbare i Finland än vad EU:s regelverk tillåter. Dessutom kommer det strukturella underskottet i de offentliga finanserna inte att minska i den takt som EU-rådet rekommenderar. Även om tröskelvärdet för betydande avvikelse skulle överskridas, blir överskridningen i fråga om det strukturella saldot, i ljuset av nuvarande uppgifter, dock liten.

Enligt revisionsverket har statens utgiftsram iakttagits vid beredningen av statsbudgeten 2020 och tilläggsbudgetarna 2019. Den så kallade mekanismen för exceptionella konjunkturlägen, som tagits in i statens utgiftsramsystem för valperioden 2019–2023, gör det möjligt att öka utgifterna vid en allvarlig konjunkturnedgång. Enligt revisionsverkets bedömning äventyrar den nya mekanismen för exceptionella konjunkturlägen inte ramsystemets trovärdighet.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B202019rd