Jälkiseurantaraportti: Energia- ja ilmastoteknologian tukeminen

Tekes ei ole tehnyt kattavaa kustannus-vaikutusarviointia tarkastettua viittä ohjelmaa koskien. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että kattavaa kustannus-vaikutusarviointia ei ole tehty tarkastettuja viittä ohjelmaa koskien.

Tekes ei ole selvittänyt kattavasti omassa jälkiseurannassaan tarkastuksen (227/2011 Energia- ja ilmastoteknologian tukeminen) kohteena olleiden viiden ohjelman ja niihin sisältyneiden hankkeiden kaupallisia tuloksia. Jälkiseurannassa kuitenkin todettiin, että ministeriön tulosohjaus on kehittynyt myönteiseen suuntaan Tekesin osalta. Lisäksi Tekes on kehittänyt tukihankkeiden seurantaa ja valvontaa pääosin tarkastuksessa esitettyjen suositusten suuntaisesti.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei jatketa. Jälkiseurannan havaintojen perusteella on kuitenkin tarpeen seurata edelleen Tekesin tukihankkeiden vaikutusten arviointi- ja valvontamenettelyjä sekä tukien tuloksellisuutta. Seuranta toteutetaan osana normaalia hallinnonalojen seurantaa ja riskianalyysejä.

 

Kategoriat