Jälkiseurantaraportti: Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut

Ehdollisten vastuiden hallintaan suositeltuja käytäntöjä ei ole merkittävissä määrin vielä otettu käyttöön valtiovarainministeriössä eikä työ- ja elinkeinoministeriössä. Tarkastuksessa suositeltuja toimia on kuitenkin alettu valmistella, mitä voidaan pitää myönteisenä kehityksenä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut -tarkastuksesta (4/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena oli julkisyhteisöjen kasvavien ehdollisten vastuiden hallinta ja hallinnan edellytykset.

Tarkastuksessa suositeltiin, että ehdollisille vastuille valmisteltaisiin riskinottorajoitteita, jotka perustuvat riskien kokonaistarkasteluun. Takaus- ja valtuuskorotuspäätösten valmistelumateriaalien vaatimuksia suositettiin kehittämään niin, että valmistelumateriaalit sisältäisivät asianmukaiset tiedot sitoumusten taloudellisista vaikutuksista. Valtiovarainministeriön riskikatsauksen ja hallituksen vuosikertomuksen riskiraportointivaatimuksia suositettiin selkeyttämään. Työ- ja elinkeinoministeriötä suositettiin määrittämään, mitä Finnveran riskiasemasta tulee raportoida. Työ- ja elinkeinoministeriötä suositettiin myös huolehtimaan Finnveran toiminnan valvonnasta siten, että lainsäädännön tavoite luottolaitosvalvonnan periaatteiden mukaisesta valvonnasta toteutuu.

Jälkiseurannassa kävi ilmi, että ehdollisten vastuiden hallintaan suositeltuja käytäntöjä ei ole merkittävissä määrin vielä otettu käyttöön. Kaikkia tarkastuksessa suositeltuja toimia on kuitenkin alettu valmistella, mitä voi pitää myönteisenä kehityksenä.

Valtiovarainministeriössä on käynnissä riskirajoitteiden käyttöä koskeva selvitys, jossa tarkastellaan ehdollisten vastuiden riskienhallintaa. Samassa yhteydessä valtiovarainministeriö tarkastelee riskirajoitteiden käytön tarpeellisuutta sekä sitoumusten taloudellisten vaikutusten esittämiseen liittyviä vaatimuksia. Hallituksen vuosikertomuksessa ja valtiovarainministeriön riskikatsauksessa on edelleen päällekkäisiä tietoja. Vuosikertomusta ja riskikatsausta tulisi kehittää kokonaisuutena, ja tietojen päällekkäisyyttä tulisi pyrkiä vähentämään. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan Finnveran riskienhallintaa kehitetään ja valvontakäytäntöjä lähennetään Finanssivalvonnan ohjeiden, määräysten ja vaatimusten suuntaan.

Kategoriat