Jälkiseurantaraportti: Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa

Hyvinvointialueiden ohjauksen tukena ei ole vielä kattavaa, ajantasaista ja luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ja toiminnasta. Taloustiedon tuotantoprosessin ohjausta on tehostettu, mutta hyvinvointialueiden taloustiedon kokonaisuuden hallintaa on tärkeää jatkossakin kehittää, jotta tietoja voidaan hyödyntää hyvinvointialueiden ohjauksessa mahdollisimman laajasti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa -tarkastuksesta (9/2021). Jälkiseurantaraportissa selvitettiin, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastus toteutettiin vaiheessa, jossa kuntien ja kuntayhtymien taloustiedon tuotanto oli murroksessa. Tiedonkeruuvastuu siirtyi Valtiokonttorille vuoden 2021 alusta,  ja samalla kerättävä tietosisältö muuttui palveluluokituksen mukaiseksi. Tiedonkeruussa siirryttiin samanaikaisesti myös automatisoituun raportointiin. Tarkastuksessa suositeltiin, että taloustiedon tuotannon prosessia tulisi ohjata kokonaisuutena. Taloustiedon aineiston laatuun tulisi kiinnittää huomiota ja aineistoa tulisi uudistuksen nivelvaiheessa jatkaa myös manuaalisesti. Raportointia koskevien ohjeiden tulisi olla toimijoiden tarpeiden mukaisia ja helposti löydettävissä. Lisäksi kehittämistyöllä tulisi varmistaa kattava, ajantasainen ja luotettava tietopohja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ja toiminnasta.

Tarkastuksen jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden taloustietojen raportointi Valtiokonttoriin käynnistyi vuonna 2023. Taloustietoja on tähän mennessä raportoitu kuukausi- ja neljännesvuositasolla sekä esimerkiksi tilinpäätösennusteena. Hyvinvointialueet raportoivat ensimmäiset palveluluokittaiset tilinpäätöstietonsa Valtiokonttorille keväällä 2024.

Jälkiseurannan perusteella taloustiedon tuotannon ohjausprosesseja on kehitetty. Ohjausrakenteiden ja -käytäntöjen voidaan odottaa selkiytyvän, kun eduskunta on päättänyt hyvinvointialueiden ohjaukseen liittyvistä säädösmuutoksista. Tiedon laatuun on kiinnitetty huomiota ja taloustietojen oikeellisuutta tarkastetaan, mutta myös huomioita tiedon laadun ongelmista on tuotu esille. Tiedontuottajille tarjotaan ohjeistusta ja tukea raportointiin. Hyvinvointialueiden ohjauksen tukena ei ole vielä kattavaa, ajantasaista ja luotettavaa tietopohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ja toiminnasta. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa esiin nostetut sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkökustannukset edellyttävät rekisteriaineistojen yhdistämistä taloustietoihin ja automatisoitua laskentaa. Vertailukelpoisten ja kattavien yksikkökustannusten tuottaminen ja julkaiseminen vaatii vielä paljon työtä hyvinvointialueilta.

Jälkiseurannan perusteella sekä sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintatietojen tuotannon että tiedon hyödyntämisen kehittäminen on ollut tarkastuksen suosituksen suuntaista. Kaikkiin tavoitteisiin ei kuitenkaan ole vielä päästy, koska kehittämistyö on vielä käynnissä. Jälkiseurantaa ei jatketa, mutta aiheen valtiontaloudellisen tärkeyden ja ajankohtaisuuden vuoksi tarkastusvirasto harkitsee aloittavansa uuden tarkastuksen, joka koskisi laajemmin hyvinvointialueiden talouden ohjausta ja taloudenhoidon seurantajärjestelyjä.

Kategoriat