Jälkiseurantaraportti: Lastensuojelu

Ministeriön toimenpiteet ovat riittäviä, mutta tarkastusvirasto jatkaa sijaishuollon seurantaa hallinnonalan perusseurannan yhteydessä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuoltoa koskenut tarkastus (6/2012 Lastensuojelu) osoitti puutteita sijaishuollon laadussa ja valvonnassa, jälkihuollossa ja perheiden tukemisessa. Lapsen edun toteutumista heikensi myös mielenterveyspalvelujen saantiin liittyvät ongelmat.

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Valviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja aluehallintovirastojen kanssa ryhtynyt lukuisiin toimenpiteisiin lastensuojelun puutteiden korjaamiseksi. Keinoina ovat olleet pääasiassa lastensuojelun laatusuositus sekä ”Toimiva lastensuojelu” – työryhmän esitykset. Työryhmä on hyödyntänyt työssään tarkastuskertomusta.

Myös sosiaalihuoltolain uudistuksen voi odottaa merkittävästi lisäävän perheiden varhaista ja kokonaisvaltaista tukemista. Uudistuksessa ehdotetaan, että suuri osa nykyisistä lastensuojelun avohuollon asiakkaista siirtyy sosiaalihuollon asiakkaiksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteet ovat riittäviä. Tarkastusvirasto jatkaa kuitenkin sijaishuollon laadun ja valvonnan seurantaa hallinnonalan perusseurannan yhteydessä.

Sijaishuollon laadun kannalta riskinä on siirtyminen sijaishuoltoyksiköiden omavalvontaan sekä kotihoidon lisääminen. Sijaishuollon vuosikustannukset ovat edelleen yli 600 miljoonaa euroa.

 

Kategoriat