Jälkiseurantaraportti: Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtamiskäytäntöjen ja ohjausvälineiden jälkikäteisen arvioinnin kehittäminen on aloitettu. Yhteistyötä ja tiedonkulkua ministeriön eri osastojen välillä on parannettu. Jälkiseurannan perusteella ei voida ottaa kantaa siihen, millä tavoin lakien toteutuneiden vaikutusten seurantaa on ministeriössä edistetty. Keskeisille vaikuttavuustavoitteille ollaan parhaillaan laatimassa indikaattoreita, joita voidaan seurata.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä (4/2016) -tuloksellisuustarkastuksesta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen jälkiseurannassa havaittiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön johtamiskäytäntöjen ja ohjausvälineiden jälkikäteisen arvioinnin kehittäminen on aloitettu. Ministeriössä toteutettiin vuonna 2018 CAF-malliin perustuva itsearviointi, jonka keskeinen tulos oli, että ministeriön strategista toimintaa tulee kehittää yhtenäisemmäksi ja tiedon hyödyntämistä ja analyysikyvykkyyttä edelleen vahvistaa.

Ministeriöön on perustettu sisäisen tutkimuksen, ennakoinnin ja arvioinnin yhteistyöryhmä. Jälkiseurannan perusteella jää kuitenkin epäselväksi, millä tavoin osastot ja toimintayksiköt hyödyntävät tutkimuksen, ennakoinnin ja arvioinnin yhteistyöryhmän tuloksia lakien toteutuneiden vaikutusten seurannassa. Ministeriössä on perustettu keskeisille ydintoiminnoille yhteistyöryhmät, jotka mahdollistavat yhtenäisen ohjauksen ja yhtenäiset toimintakäytännöt eri yksiköiden välillä.

Ministeriön raportointia on kehittää siten, että yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista olisi mahdollisuus mitata numeerisesti.  Keskeisille vaikuttavuustavoitteille ollaan parhaillaan laatimassa indikaattoreita, joita voidaan seurata.

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat