Jälkiseurantaraportti: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Tehtyjä toimenpiteitä voidaan pitää osaksi kannanottojen suuntaisina. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuskertomuksen (7/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy) päähavainnot liittyivät työvoimapoliittisten toimenpiteiden työllisyys- ja hyvinvointivaikutuksiin ja vaikuttavuuden edellytyksiin. Vaikuttavuuden edellytysten tarkastelulla pyrittiin osoittamaan mahdollisia tukitoimien toteutuksen ongelmakohtia ja syitä vaikutusten vähäisyydelle.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat teettäneet viime vuosina tutkimuksia, joissa on pystytty hieman tarkentamaan toimien vaikutuksia ja syitä vaikutusten vähäisyydelle. Myös erilaisia kokeiluja on ollut käynnissä ja työttömyysturvaan on tehty useita muutoksia, joilla on pyritty lisäämään työnteon kannustimia.

Tarkastusvirasto suositteli tarkastuskertomuksessa työvoimapolitiikan tavoitteenasettelun selkeyttämistä syrjäytymisen ehkäisyn osalta. Työvoimapolitiikkaa koskevissa säännöksissä ja tavoitteissa ei ole edelleenkään kirjattuna syrjäytymisen ehkäisyä koskevaa tavoitetta. Työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä on myös havaittavissa tietty näkemysero, kun TEM korostaa syrjäytymisen ehkäisyn sisältyvän työllistymisen edistämiseen ja STM pitää tärkeänä sitä, että syrjäytymisen ehkäisy on yksi työvoimapolitiikan tavoitteista.

Viime vuosina on ollut käynnissä useita lainsäädäntö- ja kehittämishankkeita, joissa on pyritty parantamaan pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. TEM ja STM ovat myös pyrkineet edelleen kehittämään vaikeasti työllistyville suunnattuja palveluja ja toimia.

Toimet vaikuttavat oikeansuuntaisilta, mutta niiden vaikuttavuudesta ei jälkiseurannan tietojen perusteella voi esittää arviota. Yleisesti ottaen pitkäaikaistyöttömyyteen suunnatuilla toimilla on ollut vaikea saavuttaa kovin hyvää vaikuttavuutta.

Jälkiseurannan perusteella tehtyjä toimenpiteitä voidaan pitää osaksi tarkastuksen kannanottojen suuntaisina.

Saatujen selvitysten perusteella tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa.

 

Kategoriat