Jälkiseurantaraportti: Poliisin ja syyttäjän yhteistyö

Vuoden 2014 voimaan tullut esitutkintalaki sekä Poliisihallituksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeet ovat luoneet hyvää pohjaa yhteistyölle. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (226/2011 Poliisin ja syyttäjän yhteistyö) oli havaittu poliisin ja syyttäjän yhteistyön tavoitteiden ja toteuttamistapojen vähäinen säätely lainsäädännön ja valtakunnallisten ohjelmien tasolla. Erityisesti määrittelyjä katsottiin tarvittavan esitutkinnan johtamiseen ja ohjaamiseen liittyvissä vastuissa.

Painopisteen tulisi olla enemmän laajoissa ja vaativissa rikosasioissa. Tulossopimuksia ja tulosten arviointia tuli terävöittää. Kehittämistarvetta ilmeni esitutkinta- ja syyteharkintaprosessin eri vaiheissa. Näihin kohdistuvilla uudistuksilla katsottiin olevan positiivisia vaikutuksia toimenpiteiden laatuun ja tuloksellisuuteen.

Vuoden 2014 voimaan tullut esitutkintalaki sekä Poliisihallituksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeet ovat luoneet hyvää pohjaa yhteistyölle. Kehittämistyössä on pitkälti otettu huomioon tarkastusviraston kannanotot.

Positiivisia tuloksia on ollut nähtävissä, mutta koska uudet normit ovat olleet voimassa vasta lyhyen ajan, ei niiden mukana tuomia mahdollisia hyötyjä ole vielä voitu kaikilta osin luotettavasti arvioida. Tulosten seurannassa ja mittaamisessa sekä niihin liittyvässä tietojärjestelmien kehittämisessä esiintyy myös edelleen ongelmia.

Tarkastusviraston on syytä jatkossakin seurata tältä osin tilanteen kehittymistä. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi tietojärjestelmätarkastusten yhteydessä.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat