Jälkiseurantaraportti: Säätiöiden valtiontuki ja valvonta

Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Säätiölain kokonaisuudistus on vireillä, mutta tuloverolakia ei ole ryhdytty uudistamaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen saamien verotukien selvittämiseksi ei ole ryhdytty toimenpiteisiin.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Säätiöiden valtiontukea ja valvontaa koskeneessa tuloksellisuustarkastuskertomuksessa (210/2010 Säätiöiden valtiontuki ja valvonta) katsottiin, että tarve säätiölain uudelleen arviointiin on ilmeinen. Erityisesti kiinnitettiin huomiota säätiöiden harjoittamaan liiketoimintaan, viranomaisvalvonnan tarpeeseen, tehtävien selkeään määrittelyyn ja valvonnan resursseihin.

Säätiölain kokonaisuudistus on vireillä ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Uudistusta valmisteleva työryhmä on ottanut kantaa tarkastuksessa käsiteltyihin asioihin ja samansuuntaisesti kuin tarkastuksessa esitettiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Patentti- ja rekisterihallitus ovat puolestaan ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin toteuttaakseen säätiövalvontaa suunnitelmallisesti. Laki säätiön valvontamaksusta (1048/2013) on tullut voimaan 1.1.2014 ja sillä on tarkoitus turvata säätiövalvonnan resurssit kattamalla tehtävästä valtiolle aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Tarkastuksen mukaan viranomaisilla ei ole tietoa yleishyödyllisten yhteisöjen saamien tuloverolain mukaisten verotukien määrästä, kohdentumisesta, yhteiskunnan saamasta vastineesta taikka verotukien aiheuttamista kilpailua vääristävistä vaikutuksista.

Tarkastuksessa pidettiin tarpeellisena uudistaa kiireellisesti tuloverolakia siten että se täyttää perustuslain 81 §:n 1 momentin vaatimuksen verosta lailla säätämisestä myös sisällöllisesti. Valtiovarainministeriön mukaan tuloverolaki täyttää perustuslain vaatimukset, eikä se näin ollen ole ryhtynyt uudistamaan tuloverolain säännöksiä.

Valtiovarainministeriö ei ole ryhtynyt myöskään toimenpiteisiin selvittääkseen yleishyödyllisten yhteisöjen saamia verotukia vedoten siitä aiheutuvaan suureen hallinnolliseen taakkaan. Näiltä osin tarkastusvirasto jatkossa osana tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksen perusseurantaa ja riskianalyysejä jatkaa asian seurantaa.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat