Jälkiseurantaraportti: Sisäasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Sisäministeriön hallinnonalalla on ollut useita tarkastuksen suositusten suuntaisia kehittämishankkeita, mutta käytännön toteuttamistoimet ovat eräiltä osin vielä kesken. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (19/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä) oli katsottu, että strategioiden valmisteluprosessia tulee kehittää ja strategiat kytkeä taloussuunnitteluun. Myös toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioiden ja tulossuunnitelmien sisällön ja niiden laatimiseen liittyvien menettelyjen uudistaminen oli tarpeen erityisesti poliisitoimessa ja Rajavartiolaitoksessa.

Sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen ohjausvastuut tuli eriyttää ja maahanmuuttoasioiden vastuukysymykset selkiyttää. Säädösesitysten perusteluihin sekä lakien toimeenpanoon liittyvien resurssien arviointiin tuli kiinnittää enemmän huomiota.

Sisäministeriön hallinnonalalla on ollut useita kehittämishankkeita, joiden avulla strategista ohjausta, toiminta- ja taloussuunnittelua sekä lainsäädäntöprosessia on kyetty uudistamaan. Erityisesti toiminta- ja taloussuunnitteluun liittyviä uudistuksia on ollut poliisitoimessa ja Rajavartiolaitoksessa.

Käytännön toteuttamistoimet ovat kuitenkin eräiltä osin vielä kesken. Myös hallinnonalan säädösvalmistelun laadussa on edelleen kehittämistarvetta. Tarkastusviraston on syytä jatkossakin seurata tältä osin tilanteen kehittymistä. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi erillisin tarkastuksin.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat