Jälkiseurantaraportti: Solidium Oy

Jälkiseurannan perusteella Solidium Oyj:ssä on ryhdytty tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaisiin toimiin. Tarkastuksen perusteella suositeltiin, että valtio-omistaja määrittää paremmin Solidiumin tavoitteet ja niiden priorisoinnin sekä ottaa kantaa aktiiviseen omistajuuteen ja sen toteuttamistapoihin. Lisäksi tarkastusvirasto suositti, että Solidiumin keskittyy entistä vahvemmin uusien sijoituskohteiden valintaan ja analyysiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Solidium Oy -tarkastuksesta (5/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastus kohdistui Solidiumin toimintaan vuosina 2009–2015. Tarkastuksessa havaittiin, että Solidium on täyttänyt tuloutusvaateen, mutta numeerista tuottotavoitetta ei ollut asetettu. Toimiohjeen edellyttämää kustannustehokkuusmittaria ei ollut käytössä Solidiumin seurannassa. Tarkastuksen perusteella suositeltiin, että valtio-omistaja määrittää Solidiumin toiminnan tavoitteet ja niiden priorisoinnin paremmin, ottaa kantaa aktiiviseen omistajuuteen ja sen toteuttamistapoihin ja että Solidiumin entistä vahvemmin keskittyy uusien sijoituskohteiden valintaan ja analyysiin.

Solidiumia koskeva toimiohje on uusittu 15.9.2016. Uusi toimiohje on selkeyttänyt tuloutusvelvoitetta, mutta tavoitteiden priorisoinnissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Jälkiseurannan perusteella Solidiumin perustehtävän määritteleminen on ennallaan, mutta sen käytännön toteuttamisessa on tapahtunut suotuisia muutoksia, sillä toimi­ohjeen mukaiset keskustelut omistajaohjausministerin, omistajaohjausosaston päällikön ja hallituksen puheenjohtajan välillä on aloitettu. Aktiivisen omistajuuden lisäämiseksi Solidiumilla on nykyisin hallitusedustus kuudessa sen kahdestatoista salkkuyhtiössä. Tavoitteena kuitenkin on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen omistusyhtiön hallituksessa. Tuottovaateita koskevia numeerisia tavoitteita ei ole asetettu, mutta yhtiöomistusten on tuotettava verrokkiyhtiöitä paremmin. Solidiumin toiminnan kustannustehokkuuden arviointi- ja raportointitapa määritellään uudessa toimi­ohjeessa. Raportointitiedoissa painotetaan tuloslaskelmainformaatiota, sekä liiketoiminnan muiden kulujen erittelyä. Lisäksi lasketaan hallinnointikulusuhde (toimintakulut suhteessa substanssiarvoon).

Vuosien 2015–2017 aikana Solidiumin sijoitussalkun arvo on kehittynyt myönteisesti. Solidium teki myös toimintahistoriansa neljännen sijoituksen. Osakkeiden myyntitulot olivat noin miljardi euroa osakkeiden hankintamenoja suuremmat, ja voitonjakoa valtiolle tilitettiin 851 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan Solidium Oyj on toimintansa aikana tulouttanut voitonjakoa valtiolle noin 5 miljardia euroa.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuksen kohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Jälkiseurannassa havaitut, tähän mennessä toteutetut toimet ovat riittäviä havaittujen epäkohtien ja kehittämistarpeiden näkökulmasta. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat