Jälkiseurantaraportti: Syöttötariffi tuulisähkön tuotannon tukemisessa

Syöttötariffiin perustuva tuotantotukijärjestelmä osoittautui tuulisähkön tuotannon osalta valtiolle ennakoitua kalliimmaksi. Lakiin myöhemmin lisätty preemiojärjestelmä on osoittautunut toimivaksi tukimuodoksi. Se on myös helpommin ohjattava kuin aiempi syöttötariffijärjestelmä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Syöttötariffi tuulisähkön tuotannon tukemisessa -tarkastuksesta (2/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastusvirasto kiinnitti vuonna 2017 tarkastuksensa kannanotoissa huomiota siihen, että syöttötariffiin perustuvan tukijärjestelmän ohjattavuus ja kustannustehokkuus jäivät tuulisähkön tuotannossa heikoiksi. Budjettirahoitteinen tukimuoto toi valtiontalouteen uuden lakisääteisen menoerän, joka osoittautui ennakoitua suuremmaksi. Syöttötariffijärjestelmästä valtiontaloudelle aiheutuvia menoja oli vaikea ennakoida, minkä lisäksi järjestelmän ohjattavuus ja säätövara olivat heikot. Syöttötariffijärjestelmään lakattiin ottamasta uusia tuulivoimalaitoksia vuonna 2017.

Tuotantotukilakia eli lakia uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) on muutettu tarkastuksen jälkeen. Merkittävin muutos on lakiin lisätty luku tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä. Uutta tukijärjestelmää valmistelleen työryhmän vuonna 2016 antamassa loppuraportissa on esitelty kattavasti myös vaihtoehtoisia tukijärjestelmiä sekä arvioitu niiden soveltuvuutta.

Tarjouskilpailuun perustuva preemiojärjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Se mahdollistaa valtion menojen paremman ennakoinnin, minkä lisäksi se on todettu hyvin ohjattavaksi ja valtiontalouden näkökulmasta kustannustehokkaaksi. Järjestelmän mukaisesti on toistaiseksi toteutettu ainoastaan yksi kilpailutus, jossa täytettiin koko 1,4 terawattitunnin kilpailtava tuotantokiintiö.

Kategoriat