Jälkiseurantaraportti: Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa

Kuudesta suosituksesta yhden voi katsoa toteutuneen. Tuloksia selittää osaltaan suositusten antaminen ennen maakunta-sote-uudistusta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Valtiontalouden tarkastusviraston kuudesta suosituksesta kolmessa ei ole toteutunut, yhden suosituksen voi katsoa toteutuneen ja kahden suosituksen suhteen on tapahtunut jonkin verran myönteistä kehitystä.

Tuloksia selittää osaltaan se, että tarkastuksen (3/2015 Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa) suositukset on annettu ennen nykyistä maakunta-sote-uudistusta, joka tulee seuraavien vuosien aikana muuttamaan tarkastuskohteen toimintaympäristöä merkittävästi. Tämän seurauksena on ymmärrettävää, ettei osa suosituksista ole toteutunut. Lisäksi tämän hallituskauden Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihankkeen voi myös katsoa vaikuttaneen siihen, ettei kaikkia VTV:n suosituksia ole pantu toimeen.

Jatkossa teknisten apuvälineiden kustannusvaikuttavuutta koskevan tiedon merkitys korostuu entisestään sekä apuvälineitä hankittaessa että asiakkaan palvelutarvetta arvioitaessa. Tähän vaikuttaa pyrkimys vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta, mutta myös mahdollinen valinnanvapauslainsäädännön voimaantulo.

Valtiontalouden tarkastusvirasto seuraa aihepiiriä viraston tarkastussuunnittelun yhteydessä toteutettavan toimintaympäristön seurannan ja sen perusteella laadittavien riskianalyysien muodossa. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat