Jälkiseurantaraportti: Työsuojeluvalvonta

Osin kehitys on näyttänyt menneen esitettyjen kannanottojen suuntaisesti, mutta työsuojeluhallinnon tietojärjestelmiin liittyy edelleen merkittäviä ongelmia esteettömän toiminnan ja jatkuvuuden kannalta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Työsuojeluvalvontaan kohdistuneessa tarkastuksessa (230/2011 Työsuojeluvalvonta) selvitettiin, onko työsuojeluvalvonta järjestetty siten, että voidaan varmistua toiminnan tuloksellisuudesta, toimeenpanon tarkoituksenmukaisuudesta ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta.

Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota toimintaympäristön rakenteellisiin muutoksiin ja siihen, että työsuojeluvalvonnan suuntaamisessa ei ole riittävästi hyödynnetty olemassa olevia tapaturma- ja rekisteritietoja. Myöskään sähköiseen palvelukanavaan liittyvät verkkopalvelut eivät ole toimineet odotetulla tavalla.

Jälkiseurannassa havaittiin, että tarkastuksen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö ja työsuojeluhallinto ovat kehittäneet työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden mittaamisen menetelmiä. Tämän lisäksi työsuojeluhallinnossa on käynnistetty rakennusalan ja kunta-alan valvonnan vaikuttavuustutkimukset, joiden tuloksia hyödynnetään työsuojeluhallinnon ja valvonnan suunnittelussa.

Työsuojeluvalvonnassa on myös hyödynnetty monipuolisesti työsuojeluhallinnon seurantajärjestelmiä muiden tilasto- ja rekisteritietoja tarkastusten suuntaamisessa ja dokumentoinnissa. Tältä osin kehitys näyttäisi etenevän tarkastuksessa esitettyjen kannanottojen suuntaisesti.

Tarkastuksen jälkeen työsuojelun vastuualueilta on vähentynyt 25 henkilötyövuotta. Tarkastuksessa esitettiin huoli työsuojeluvalvonnan resursseista ja osaamisen kehityksestä.

Jälkiseurannan perusteella ei näiden osalta tullut esiin merkittäviä ongelmia, mutta jälkiseurannan puitteissa kuitenkaan ollut mahdollista voida arvioida, onko vastuualueiden nykyinen henkilömäärä riittävä ja mihin henkilötyövuosivähennykset ovat kohdistuneet.

Työsuojeluhallinnon tietojärjestelmiin liittyy edelleen merkittäviä ongelmia työsuojeluvalvonnan esteettömän toiminnan ja jatkuvuuden kannalta. Ongelmat liittyvät AH-TI- tietohallintopalveluyksikön palvelukykyyn ja siihen että palvelimet ovat AHTI-keskuksella, mutta niissä käytettävät palvelintason lisenssit ovat sosiaali- ja terveysministeriön omistuksessa.

Jälkiseurannan perusteella työsuojeluvalvontaan liittyvää jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Aihekokonaisuuden seuranta toteutuu jatkossa tavanomaisen hallinnonalanseurannan ja riskianalyysien yhteydessä.

 

Kategoriat