Jälkiseurantaraportti: Valtion rahastojen pääoman hoito

Valtion eläkerahastoa koskevan lain uudistus esitellään eduskunnalle suunnitelman mukaan lokakuussa 2021. Tarkastusvirasto suositteli lain uudistamista siten, että rahaston varoja voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisesti myös sen jälkeen, kun rahasto on kasvanut tavoiteltuun kokoonsa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtion rahastojen pääoman hoito -tarkastuksesta (16/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtion eläkerahastoon on säästetty omaisuutta noin 20 miljardin euron arvosta. Omaisuudella tasataan valtion eläkkeiden maksuja. Rahastolle on säädetty laissa enimmäiskoko, 25 prosenttia eläkevastuusta, mikä ollaan pian saavuttamassa. On hyvä, että tavoite saavutetaan. Toisaalta se vaikuttaa haitallisesti rahaston varojen pitkäjänteiseen sijoittamiseen, sillä rahasto ei saisi kasvaa säädettyä kokoa suuremmaksi. Sen vuoksi tarkastusvirasto esitti suosituksessaan lainsäädännön uudistamista. Uudistamistyö on käynnissä, ja hallituksen esitys tulee lainsäädäntösuunnitelman mukaan eduskunnan käsiteltäväksi 41/2021.

Maatilatalouden kehittämisrahasto on toiminut pitkään maatalouden ja maaseudun investointien tukivälineenä. Suoraan tukeen ja lainojen takauksiin siirtyminen samalla kun lainoista on luovuttu, on vähentänyt rahaston omien tulojen määrää voimakkaasti. Sen vuoksi rahasto on voinut myöntää avustuksia vain, jos siihen siirretään jatkuvasti varoja valtion budjetista. Tarkastusvirasto on katsonut, että tämä toiminta ei enää täytä uusille rahastoille asetettavia vaatimuksia ja muutenkin rahastomuoto on käytössä lähinnä tukipolitiikan joustavuuden vuoksi. Rahaston toiminnassa talousarviosiirrot ovat viime vuosina jatkuneet ja myös tuleva kehitys näyttää samalta.

Valtion eläkerahaston lainsäädäntöuudistuksessa todennäköisesti päädytään ratkaisuihin, joilla vastataan tarkastusviraston havaitsemiin ongelmiin. Lisäksi tarkastusvirastolla on mahdollisuus lausua lakiehdotuksesta ennen kuin se viedään eduskunnan käsittelyyn. Maatilatalouden kehittämisrahaston toimintaan tarkastusviraston kannanotoilla ei ole ollut vaikutusta. Rahaston toiminta jatkuu ainakin vuoteen 2027 asti talousarviosiirtojen varassa ja sitä käytetään tukipolitiikan joustavoittamiseen tavalla, joka ei olisi mahdollista valtion talousarvion puitteissa.

Kategoriat