Jälkiseurantaraportti: Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta

Ulkoministeriön kiinteistöhallinnossa on tehty paljon uudistuksia, joiden tavoitteena on ollut erityisesti kiinteistöjen ylläpidon kehittäminen. Keskeisimpänä haasteena ovat olleet liian vähäiset henkilöresurssit. Resurssitilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2022 aikana.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta -tarkastuksesta (14/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen perusteella edellytykset rakennusomaisuuden hyvälle elinkaaren hallinnalle olivat olemassa Senaatti-kiinteistöissä, Suomenlinnan hoitokunnassa ja ulkoministeriössä. Ulkoministeriön uusien toimintatapojen toimivuutta tuli kuitenkin seurata tarkasti.

Tarkastuksessa suositeltiin, että valtiovarainministeriön pitää huolehtia siitä, että Suomen valtion ulkomailla sijaitsevien kiinteistöjen ja tilojen omistajahallinnan tavoitteet määritellään nykyistä täsmällisemmin ja valtion kokonaisetu huomioon ottaen. Valtiovarainministeriö ei ole tehnyt erillisiä toimia, joiden tavoitteena olisi edesauttaa Suomen valtion ulkomailla sijaitsevien kiinteistöjen ja tilojen omistajahallinnan tavoitteiden täsmentämistä tai valtion kokonaisedun huomioon ottamista näissä tavoitteissa. Siten toiminnassa ei ole tapahtunut suosituksen mukaisia muutoksia.

Lisäksi tarkastuksessa suositeltiin, että ulkoministeriön tulee määritellä nykyistä tarkemmin kriteerit, joiden perusteella se päättää kohteiden vuokraamisesta ja omistamisesta. Ulkoministeriö on pohtinut kriteeristön laatimista päättääkseen kohteiden vuokraamisesta ja omistamisesta, mutta yhteistä kriteeristöä ei ole tällä hetkellä olemassa. Näin ollen suositus on toteutunut osittain.

Tarkastuksessa suositeltiin myös, että ulkoministeriön ja valtiovarainministeriön tulee seurata tiiviisti ulkoministeriön kiinteistöstrategian toimeenpanon onnistumista ja tehdä tarvittavat muutokset strategiaan tai sen toimeenpanoon. Ministeriöt seuraavat strategian toimeenpanoa oman toimivaltansa mukaisesti, mutta kattavaa yhteistä seurantaa ei ole toistaiseksi toteutettu. Siten suositus on toteutunut osittain.

Edelleen tarkastuksessa suositeltiin, että ulkoministeriön tulee edistää aktiivisesti uusien kiinteistönhallinnan toimintatapojensa vakiintumista, seurata niiden toimivuutta ja tehdä niihin tarvittavat muutokset. Ulkoministeriön kiinteistöhallinnossa on tehty paljon uudistuksia, joiden tavoitteena on ollut erityisesti kiinteistöjen ylläpidon kehittäminen. Keskeisimpänä haasteena ovat olleet liian vähäiset henkilöresurssit. Resurssitilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2022 aikana. Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että suositus on toteutunut osittain.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteissa on tapahtunut tarkastuksen suositusten suuntaista kehitystä. Kehityksen suunta on hyvä, mutta jälkiseurantajakso on muutostarpeisiin suhteutettuna lyhyt. Siksi jälkiseurantaa jatketaan tavanomaisen hallinnonalaseurannan yhteydessä, mutta uutta erillistä jälkiseurantaa ei ole tarpeen toteuttaa.

Kategoriat